Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่     31 มกราคม  2554

“สถานการณ์บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลไม่ปกติ และก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนา จึงเห็นสมควรขอเลื่อนกำหนดการเสวนาเรื่องจุดกำเนิดประเทศไทยออกไปก่อน และเมื่อพร้อมดำเนินการจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง”

ที่คัดมานี้เป็นแฟกซ์จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส่งถึงผมวันเดียวกับแฟกซ์จากมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ มีข้อความจะคัดมาดังนี้

ได้อ่านบทความในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2553 ปีที่ 34 ฉบับที่ 12007  หน้า 20 (ประชาชื่น)   เรื่อง จุดกำเนิดประเทศไทย ได้เลขสวยช่วยกัน “หลอก” กล่าวโดยสรุปว่า จุดกำเนิดประเทศไทย เริ่มนับจากวันที่พ่อขุนบางกลางหาวสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นในปี พ.ศ. 1781 ว่าเป็นการสันนิษฐานนั้นถูกต้องแล้ว

เพราะ ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร และ โหรอีกท่านหนึ่ง(เข้าใจว่าคือ อ. พิพัฒน์   สุขทิศ หรือไม่ก็ พอ. พิเศษ เอื้อน มณเฑียรทอง) ได้ใช้ตัวเลขจากคัมภีร์สุริยยาตร์-มานัตต์ อันเป็นคัมภีร์สำหรับคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์ของไทย (รับมาจากอินเดีย ผ่าน มอญ/พม่า หรือ ลังกา ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด) ซึ่งสอบหลักฐานแน่นอนจากพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐที่มีการอ้างถึงการคำนวณตำแหน่งดาวต่างๆ ในปลายสมัยสมเด็จ       พระนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2142-7 นั้นเมื่อผมสอบทานแล้ว ตรงกับคัมภีร์มานัตต์ที่         นักโหราศาสตร์ไทยยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น ปฏิทินโหราศาสตร์ของ อ. ทองเจือ         อ่างแก้ว เป็นต้น

โดยคัมภีร์สุริยยาตร์ กล่าวถึงการคำนวณตำแหน่งอาทิตย์ และจันทร์ ใช้การคำนวณจากต้นปีจุลศักราชโดยตรง  แต่คัมภีร์มานัตต์ อันเป็นคัมภีร์คำนวณตำแหน่ง ดาว พุธ ศุกร์ อังคาร พฤหัส เสาร์ ราหู ระบุถึงการ “ลบศักราช” หรือ “ตัดศักราช” จาก           จุลศักราชให้น้อยลง 610 ปี เป็น “สรุปอัป” หรือ “ธรุปอัป” เป็นจุดตั้งต้นในการคำนวณ ที่ต้องมีการ “ตัดศักราช” เพื่อให้ตัวเลขในการคำนวณลดลง จุดตั้งต้นในการคำนวณของคัมภีร์มานัตต์จึงอยู่ที่ จ.ศ. 610 เมื่อปรับเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชโดยใช้เกณฑ์ กหังปะยา  จึงได้ 610 + 1181 = พุทธศักราช 1791 (ศ.ดร. ประเสริฐ ว่าเริ่มสถาปนากรุงสุโขทัย ปี จ.ศ. 611 = พ.ศ. 1792 คือหลังจากนั้นหนึ่งปี : ดูในประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด พิมพ์โดย          มติชน หน้า 25)

แต่จากหลักฐานที่ค้นพบล่าสุด (ปลายปี 2552) พบว่า คัมภีร์มานัตต์ มาจากคัมภีร์ ลฆุมานสะ (Laghumanasa) ของนักปราชญ์ด้านดาราศาสตร์ของอินเดียคือ ท่าน          มัญชุละ (Manjula) ที่คิดขึ้นในปี ค.ศ. 932 (พ.ศ. 1475)  ซึ่งปรับวิธีคำนวณจากคัมภีร์อารยสิทธานต์ ของ ท่านอารยภัฏ  ทั้งนี้ ลฆุมานสะ ตั้งต้นคำนวณ ณ  ศก(อินเดีย)ที่ 854  ต่อมาภายหลัง ได้มีนักปราชญ์ดาราศาสตร์อีกหลายท่านได้ศึกษาคัมภีร์นี้ และได้กำหนดจุดตั้งต้นในการคำนวณของตน แต่ประการสำคัญคือของ ท่านสุริยเทวะ ยชวา (Suryadeva Yajva) ได้กำหนดจุดตั้งต้นคำนวณ ณ ศก(อินเดีย)ที่ 1170 ตรงกับ ปี ค.ศ. 1248  หรือปี พ.ศ. 1791 ตรงกับที่อ้างถึงในคัมภีร์มานัตต์ (มานสะ แผลงเป็น มานัตต์  และชื่อท่านสุริยเทวะ ยชวา อาจกร่อนเหลือเพียงสุริยยชวา หรือ สุริยยาตร์ อันเป็นชื่อคัมภีร์คำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์ของไทยก็ได้ – ความเห็นส่วนตัว)

สรุปคือ เลข 1781 1791 หรือ 1792 นั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับประวัติศาสตร์ไทย-สยาม ในด้านใดๆ เลย

วรพล ไม้สน อาจารย์หลักสูตร “คัมภีร์สุริยยาตร์” มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โทร. 08 9507 4717

มติชนบันทึกประเทศไทย ทำหน้าที่บันทึกข่าวเด็ด-ภาพเด่น-เหตุการณ์สำคัญในอดีต ครบถ้วนตลอดปี 2553 ผ่านการคัดสรรจากทีมงานสื่อคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง เพื่อให้เราทุกคนย้ำคิดและตระหนักถึง สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

360 บาท