Download PDF

มติชนรายวัน  ฉบับประจำวันอังคารที่  18   มกราคม   2554

ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคอุษาคเนย์และประเทศเพื่อนบ้านทั้งใกล้และไกลของไทย มีในระดับน่าเป็นห่วง

เฉพาะด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและภูมิศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ล้าหลังคลั่งชาติ

ยิ่งเกี่ยวกับสนธิสัญญา อนุสัญญาความตกลง บันทึกความเข้าใจ ยิ่งมีปัญหาซับซ้อนเข้าไปอีก

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดอคติ แล้วชวนทะเลาะวิวาทบาดหมางทั่วไป เพราะถูกครอบงำด้วยข้อมูลข่าวสารความรู้เก่าๆที่ไม่ครบถ้วน ถูกตัดตอนให้หลงเข้าใจผิดพลาดเสมอๆ

สื่อก็มักหลงตามกระแสล้าหลังคลั่งชาติ จนขาดยับยั้งชั่งใจไตร่ตรอง แล้วรีบเสนอข่าวสารข้อมูลความรู้อันตรายนั้นเสมอๆทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว

ผมชอบโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน เรื่องชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารคดี การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาอบรม ที่อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ทำมาแบ่งปันเผยแพร่ขณะนี้

สิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยรู้มาก่อน (ก็เพราะโง่นั่นแหละ ถูกหลอกมานานมาก ตอนนี้ก็โดน) แม้เคยได้ยินคนอื่นพูดถึงบ้างไม่มากนักก็ต่างจากที่เห็นลายลักษณ์อักษรในงานแต่ละเล่มคราวนี้

นี่แหละการศึกษาทางเลือก หรือจะเรียกการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยก็ได้ เพื่อให้ “รู้เขา รู้เรา รู้โลก” โดยเริ่มต้นที่เข้าใจความเป็นมาของพยานหลักฐานแท้จริงก่อน

เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา (Our Boundaries-Our ASEAN Neighbors)

“หนังสือ-สื่อ-ดีวีดี-วีซีดี” ชุดนี้ประกอบด้วยหนังสือ 6 เล่ม และดีวีดี-วีซีดี 1 ชุด เป็นผลงานค้นคว้าวิจัยของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 1. ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย (Collected Treaties-Conventions-Agreements Memorandum of Understanding and Maps Between Siam/Thailand-Cambodia-Laos-Burma-Malaysia) โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  1. ศาลโลก-ศาลอนุญาโตตุลาการ กับข้อพิพาทระหว่างประเทศ (International Court of Justices-Permanent Court of Arbitration) โดย พนัส ทัศนียานนท์, ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, วิพล กิติทัศนาสรชัย
  2. เขตแดนเวียดนาม-จีน-กัมพูชา-ลาว (Boundaries of Vietnam-China-Cambodia-Laos) โดย พิเชฐ สายพันธ์ และ สุริยา คำหว่าน
  3. เขตแดนจีน-รัสเซีย-มองโกเลีย (Boundaries of China-Russia and Mongolia) โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ และ รณพล มาสันติสุข
  4. เขตแดนฝรั่งเศส-เนเธอร์แลนด์-แม่น้ำดานูบ (Boundaries of France-The Netherlands and The Danube  River) โดย มรกต เจวจินดา ไมเออร์ และอัครพงษ์ ค่ำคูณ
  5. 6. เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา (Boundaries of Siam/Thailand-Malaysia-Burma-Laos-Cambodia) โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ธนศักดิ์ สายจำปา, ดุลยภาค ปรีชารัชช, สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, อัครพงษ์ ค่ำคูณ