Download PDF

มติชนรายวัน  ฉบับประจำวันพุธที่  19   มกราคม   2554

ไหว้สา “พระเจ้า” 9 พระองค์ในเวียงเชียงใหม่ เป็นชื่อเอกสาร 10 หน้า ที่ ศ. สรัสวดี-รศ. สมโชติ อ๋องสกุล แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งมาให้อ่าน

ผมอ่านแล้วศรัทธาเลื่อมใสความอุตสาหะของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน จะขอยกชื่อพระเจ้า 9 พระองค์ มาแบ่งปันเผยแพร่ให้รู้ไว้ ดังนี้

  1. พระสิลา พระพุทธรูปหิน ปางปราบช้างนาฬาคิรี วัดเชียงหมั้น (วัดเชียงมั่น)
  2. พระเสตังคมณี พระแก้วขาว ทำด้วยแก้วผลึกสีขาว วัดเชียงหมั้น (วัดเชียงมั่น)
  3. พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์
  4. พระเจ้าทองทิพย์ สำริด ปางมารวิชัย มีเพชรฝังที่สะดือ มีพลอยสีฝังรอบฐาน บนไตรจีวรพระกรขาวมีจุดกลมสีน้ำตาลเรียกทองทิพย์จากสวรรค์ อยู่วัดพระสิงห์
  5. พระอัฏฐารศ พระพุทธรูปประธานในวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวง
  6. พระเจ้าแค่งคม เพราะพระชงฆ์เป็นสันคม วัดศรีเกิด (อ่านว่า วัดสะหลีเกิด)
  7. พระเจ้าเมืองราย วัดปราเกียร (อ่านว่า วัดผาเกียน)
  8. พระเจ้าหมื่นทอง (อ่านว่า หมื่นตอง) วัดปราสาท (อ่านว่า วัดผาสาด)
  9. พระเจ้าค่าคิง วัดพระเจ้าเม็งราย

เส้นทางโบราณ เชียงใหม่-ลำพูน ในโคลงนิราศหริภุญไชย โดย สมโชติ อ๋องสกุล

เป็นบทหนึ่งของเรื่อง เส้นทางในประวัติศาสตร์จากบันทึกร่วมสมัย งานวิจัยทุนอุดหนุนของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 สนับสนุนการตีพิมพ์โดยเครือข่ายจักรยานเชียงใหม่ 2553