Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่  06  มกราคม  2554

กลุ่มประวัติศาสตร์สองข้างทาง (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก) พิมพ์งานศึกษาสภาพและความสำคัญของคลองพิง จ. พิษณุโลก มาแบ่งปันเผยแพร่ ในชื่อหนังสือว่า คลองพิง เส้นทางน้ำสายประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและสงคราม

คลองพิง เส้นทางน้ำสายประวัติศาสตร์ ไม่มีวางขาย ผู้สนใจขอรับฟรี ได้ที่ รศ.ดร. จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก

คลองพิง เป็นคลองยาว 7 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่าน ทางใต้เมืองพิษณุโลก

เริ่มต้นที่แม่น้ำยมฝั่งตะวันออก บริเวณบ้านกรับพวง ต. วังอิทก อ. บางระกำ  จ. พิษณุโลก คลองพิงไหลไปเชื่อมแม่น้ำน่านทางฝั่งตะวันตกที่บ้านปากพิงตะวันตก ต. งิ้วงาม อ. เมือง จ. พิษณุโลก

“นโยบายรักษาแม่น้ำลำคลอง ของบริษัทมติชน มีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้เราเล็งเห็นความสำคัญของคลองพิง

จึงได้ทำการศึกษาขึ้นอย่างจริงจัง ทั้งด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในชุมชนปัจจุบัน

คลองพิงมีความสำคัญยิ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย—”

ธีระวัฒน์ แสนคำ ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งกลุ่มประวัติศาสตร์สองข้างทาง โทรศัพท์ 08 9713 2103 อีเมล teerawattano@hotmail.com

อ่านหนังสือและดูรูปประกอบ แล้วเห็นว่าคลองพิงควรมีความสำคัญมากกว่าที่ รู้กัน เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างยม-น่าน และน่าน-ยม อันเป็นเส้นทางคมนาคมการค้าขายแลกเปลี่ยนมาแต่ยุคเหล็กราว 2,500 ปีมาแล้ว จนเข้าสู่ยุคทวา รวดีที่จะส่งผลให้เกิดรัฐสุโขทัย

คลองพิงยาวแค่ 7 กิโลเมตร น่าจะร่วมกันถนอมรักษาให้มีการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ได้ดียิ่ง

เพราะมีเนื้อหาเรื่องราวยาวยืดหลายอย่างสนุกมาก

เหลือแต่ว่าท้องถิ่นแข็งแรงหรืออ่อนแอ? จะรู้จักของดีมีอยู่หรือไม่?