มติชนรายวัน  ฉบับประจำวันอังคารที่  21   ธันวาคม  2553

คนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน้อยนัก แล้วยังไม่ชอบเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ มีเหตุปัจจัยหลายอย่างดังมีผู้ใหญ่ในกระทรวงวัฒนธรรมท่านหนึ่ง            ระบุว่า

หลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่สนับสนุนให้เด็กเห็นความสำคัญของพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์—ฉะนั้นต้องดึงกระทรวงศึกษาธิการช่วยพัฒนาหลักสูตรและสอนให้เห็นความสำคัญของพิพิธภัณฑ์, และอุทยานประวัติศาสตร์มากขึ้น (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553 หน้า 22)

น่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนสืบต่อกันมานานมาก ถึงทำให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไทยไม่พัฒนา ไม่น่าชมจนทุกวันนี้

หากเป็นจริงตามข่าวว่าคิดให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักสูตร โดยกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปรับปรุงการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ก็เท่ากับ “รำไม่ดี โทษปี่โทษกลอง”, “ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง” หรือ “เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น”

แท้จริงแล้วพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติควรจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของผู้คนและดินแดนที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางชีวภาพและทางชาติพันธุ์

ครูในโรงเรียนทุกแห่งอยากสอนนักเรียนเรื่องประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมอันหลากหลายนี้ แล้วอยากพานักเรียนไปเรียนในพิพิธภัณฑ์ แต่ไม่มีในหนังสือประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย และไม่มีในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรม

ในทางที่ถูกที่ควรแล้ว กระทรวงวัฒนธรรมต้องปรับปรุง“เนื้อหา”การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศให้สนองเรื่องประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมความเป็นมาของไทย และของท้องถิ่นนั้นๆต่างหาก

ไม่ใช่มีแต่ประวัติศาสตร์ศิลปะแบบเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส ที่เหมาะสำหรับ“ผู้ดี” คนชั้นนำมีอำนาจเหนือสามัญชนคนทั่วไปเท่านั้น แต่ไม่เหมาะสำหรับชาวบ้านทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ

กรุณาแก้ไขตัวเองก่อนเถิด

 

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สองข้างทางถนนสุเทพ โดย สมโชติ อ๋องสกุล

ถนนสุเทพ (เดิมเรียกว่าถนนดอยสุเทพ หรือ Doi Sutape Road) เป็นเส้นทางโบราณจากเวียงเชียงใหม่ ทางด้านประตูสวนดอกขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพสายเดิม เป็นเส้นทางเสด็จของกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย และเป็นเส้นทางที่พระเถรเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต เดินทางจากประตูสวนดอก ผ่านป่าพะยอมอันร่มรื่น ไปสู่วัดสวนดอก และวัดอื่นๆ ฯลฯ ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ หรือขึ้นดอยสุเทพ

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน สองข้างทางถนนสุเทพ นับตั้งแต่ประตูสวนดอกขึ้นไปจนถึงเชิงดอยสุเทพและวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมหลายยุคหลายสมัย ที่มีเรื่องราวความเป็นมาอันทรงคุณค่า เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่อนุชนคนรุ่นหลัง ควรได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในรากเหง้าและภูมิปัญญาของบรรพชน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ มีเรื่องราวเหล่านี้ไว้แบ่งปันบ้างไหม? เพื่อให้ครูและนักเรียน รวมทั้งชาวบ้านทั่วไปได้ชม