มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่  31   ธันวาคม  2553

๏ เวียนเอยเวียนเทียน เวียนไปให้ครบสามรอบ

สิ่งสินประกอบ                     ทั้งช้างแลม้าข้าไท

ส่วยช้างมาแต่เหนือ          ส่วยเรือมาแต่ข้างใต้

สมบัติอย่ารู้ไร้                    ให้ไหลมาดังท่อธาร

๏ ให้เอยให้พร                     พรนั้นอย่าได้คลาดแคล้ว

เงินทองกองแก้ว                ทั้งส่วยสรรพพัฒนา

อายุยืนจนเฒ่า                   ถึงร้อยเศษเก้าพระวัสสา

เป็นสุขทุกอิริยา                 โรคาอย่าได้มีเอย

บทร้องมหาชัยที่ยกมานี้ อยู่ในประชุมบทมโหรีโบราณ เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ยุคอยุธยา

คำร้องเป็นเรื่องทำขวัญเวียนเทียนให้พรในวาระศุภมงคลต่างๆ เช่น แต่งงาน, ขึ้นบ้านใหม่, ฯลฯ

เอามาปรับใช้ร่วมสมัยให้ทำขวัญขึ้นปีใหม่ก็ได้ แล้วดูดีด้วย

ทำขวัญส่งแถนฟ้า หรือจะเรียกลำผีฟ้าพญาแถนก็ได้ ลายเส้นบนเครื่องมือสัมฤทธิ์ เช่น ขวานสัมฤทธิ์ ราว 2,500 ปีมาแล้ว พบที่เวียดนาม