มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่  22   ธันวาคม  2553

ดนตรีไทย กับดนตรีสุวรรณภูมิมีรากเหง้าความเป็นมาเดียวกันอยู่ในอุษาคเนย์ตั้งแต่ราว 5,000 ปีมาแล้ว แยกออกจากกันไม่ได้สืบจนปัจจุบัน

สมัยหลังต่อมารับเครื่องดนตรีบางอย่างจากที่อื่นๆ เช่น อินเดีย, จีน, เปอร์เซีย(อิหร่าน), ฯลฯ มาประสมประสานด้วย

 ดนตรีไทย เป็น “เครือญาติ”Ž วัฒนธรรมร่วมของดนตรีสุวรรณภูมิ เป็นดนตรีมีประวัติศาสตร์สังคม และเพื่อพิธีกรรม ไม่ใช่ดนตรีเพื่อฟัง, มีระบบเสียงไม่เท่ากัน, ไม่ได้มาจากอินเดีย และไม่ได้มาจากจีน

‚ 5,000 ปีมาแล้ว “วัฒนธรรมไม้ไผ่Ž” เครื่องดนตรีแรกสุดของอุษาคเนย์

ƒ 3,000 ปีมาแล้ว “วัฒนธรรมฆ้อง”Ž สัญลักษณ์เครือญาติอุษาคเนย์

„ หลัง พ.ศ. 1000 (1,500 ปีมาแล้ว) รับดนตรีตะวันตก-ตะวันออก เพื่อศาสนาการเมือง

… หลัง พ.ศ. 2000 (500 ปีมาแล้ว) ราชสำนักสุวรรณภูมิ กำหนดแบบแผนวงดนตรี

ปฏิรูปวัฒนธรรมและดนตรี มีวงปี่พาทย์, พิณพาทย์, วงดนตรี, วงมโหรี, วงเครื่องสาย, ร้องเนื้อเต็ม ตลอดจนประเพณีสวด เทศน์ ทำนองเสนาะ ได้จาก “หมอผี”Ž, ระเบ็ง ได้จาก “ลาวŽ”, ขับเสภา ได้จาก “ลาว”

† หลัง พ.ศ. 2300 (200 ปีมาแล้ว) กระฎุมพีสยาม พัฒนาดนตรีเพื่อฟัง หลังปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป

‡ หลัง พ.ศ. 2400 (150 ปีมาแล้ว) “ผู้ดี”Ž คนชั้นนำสร้างแบบฉบับ “ดนตรีไทยŽ” เพื่อความเป็นไทย

ˆ ดนตรี“ไทย” Žและ“สากล”Ž มหรสพแบบตะวันตก ของ“ผู้ดี”Ž และชาวบ้าน

‰ ดนตรีไทยเดิม ผูกขาดมาตรฐานความเป็น“ไทยŽ” ไม่ยอมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากปัญหาภายใน, ปัญหาภายนอก

พร้อมด้วยบทผนวก ไหว้ครู ครอบครู ดนตรีและนาฏศิลป์

.

ดนตรีไทย มาจากไหน? มีในเว็บไม่สงวนลิขสิทธิ์ www.sujitwongthes.com

ทั้งหมดที่เขียนบอกมาย่อๆนี้มีรายละเอียดอยู่ในหนังสือดนตรีไทย มาจากไหน? ผมอาสาไม่รับค่าทำงานเขียนต้นฉบับให้อาจารย์สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์เป็นเล่มในนามสำนักพิมพ์วิทยาลัย         ดุริยางคศิลป์

ครูบาอาจารย์ดนตรีไทยกระแสหลักคงหงุดหงิดเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะมีหลายเรื่องขัดเคืองใจไม่เหมือนที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านแล้วท่องจำตำรามาช้านาน

กรุณาอย่าเกรงใจ ให้เขียนตอบโต้ทักท้วงถกเถียงได้สบายมากหมดทุกเรื่อง