Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่  30  พฤศจิกายน  2553

อีก 5 ปี ถึง พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประชาคมอาเซียนจะได้รับสถาปนาให้สำเร็จโดยกลุ่มประเทศอุษาคเนย์

อนาคตของประชาคมอาเซียนจะราบรื่นร่มเย็นทั่วกัน ก็ต่อเมื่อแต่ละประเทศชำระประวัติศาสตร์ของตนให้ตรงตามพยานหลักฐานมีจริงตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์หลายพันปีมาแล้ว สืบจนปัจจุบัน โดยไม่ใส่สีตีไข่ “คลั่งเชื้อชาติ” ยกตนข่มท่านเหนือบ้านเหนือเมืองอื่นในอุษาคเนย์

ประวัติศาสตร์ไทย“กระแสหลัก” เป็นประวัติศาสตร์“แนวตั้ง” อธิบายการเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์กลางอำนาจรัฐ จากรัฐสุโขทัยลงมาอยุธยา, ธนบุรี, จนถึงรัตนโกสินทร์ ภายใต้การผลักดันของผู้นำเพียงไม่กี่คน

ประวัติศาสตร์อย่างนี้มีแต่จะสร้างความขัดแย้งวิวาทบาดหมางเคืองขุ่นรุนแรงโดยไม่สร้างความเข้าใจพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมหลากหลาย อย่างมีส่วนร่วมของชนเผ่าชาติพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ รวมถึง“แขก”ผู้มาเยือนจากน่านทะเลสมุทรห่างไกล

ทางเลือกใหม่คือประวัติศาสตร์บริเวณ : พัฒนาการของการค้าและอำนาจในมหาสมุทรอินเดีย ที่สัมพันธ์กับน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนต้นสมัยใหม่ โดย ดร. ธิดา สาระยา เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 724(+) หน้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อุดหนุนให้ศึกษาประวัติศาสตร์อาคเนย์ผ่าน“บริเวณ”ที่มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง ในยุคที่ยังไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนทางการเมืองเป็นชาติหรือประเทศ แต่มีขอบเขตที่รับรู้กันทางการค้าและวัฒนธรรมของกลุ่มชนหลากหลายที่มีหลักแหล่งแห่งหนต่างกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ“ชาวน้ำ” ทั้งในมหาสมุทรอินเดียและน่านน้ำเกี่ยวข้อง ที่งานวิจัยนี้วิเคราะห์เจาะลึกถึงการรวมตัวของชุมชนการค้า, การเคลื่อนไหวของพ่อค้าและสมาคมการค้า ในวงจรการค้าทั้งระดับรัฐและเอกชน

แต่ที่สำคัญมากคือความรู้เกี่ยวกับ“ทมิฬ”อินเดียใต้ ซึ่งเป็น“ครู”ทางวัฒนธรรมและการค้าของอุษาคเนย์ แต่เรารู้จักทางร้ายว่า“โจร” โดยผ่านสิงหล(ลังกา) ศัตรูของทมิฬ

“ประวัติศาสตร์บริเวณ” ของ ดร. ธิดา มีนักค้นคว้าวิชาการพากันกล่าวขวัญยกย่องว่าเป็นได้ทั้งทางเลือกและทางออกของกระบวนการ“เตรียมคน”ให้พร้อมรับพลังขับเคลื่อนที่จะชักนำสังคมไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้าสู่เวทีสากลเพื่อสร้างสรรค์อนาคตร่วมกัน

ผมเลือกอ่านบางส่วนเฉพาะที่สมองรับรู้ได้ไม่ยาก แค่นี้ก็รู้สึกมหัศจรรย์สุดพรรณนา จึงทำได้แค่สำนึกในพระคุณของอาจารย์ธิดาที่กรุณาค้นคว้ารวบรวมไว้เป็น “มาลัยสวรรค์” ให้วงวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ที่ สกว. ควรพิมพ์เป็นเล่มให้เลื่องลือ

ประวัติศาสตร์โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลป์ ของครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทยภายใต้กรอบของอาณานิคมราว 100 ปีมาแล้ว มีแต่สะสมแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เรียก“ศิลปะ” โดยไม่มีคน, ไม่มีชุมชน, ไม่มีสังคม, ไม่มีการเมืองการปกครอง, ไม่มีการค้า ทั้งทางบกและทางทะเลสมุทร ฯลฯ จึงไม่มี“ชาวน้ำ” ทั้งๆมีสองมหาสมุทรขนาบสยามประเทศ

เลยไม่เป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมไทยสู่เวทีสากลร่วมกับประชาคมอาเซียน ซ้ำมิหนำจะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้านั้น เวรกรรมแท้ๆ

 

 

อินเดียเริ่มที่นี่ ทมิฬนาฑู โดย ศรัณย์ ทองปานวิชญดา ทองแดง (380 บาท) เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ไทย เพราะแผ่นดินทั้งสองฟากอ่าว        เบงกอลคือทมิฬนาฑูและประเทศไทย มีทั้ง “อดีต” และ “อนาคต” ร่วมกัน

ทมิฬนาฑูไม่ได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้ ย่อมต้องมีภาพเงาของรัฐเพื่อนบ้านข้างเคียง ภาพรวมของอินเดีย ชุมชนชาวทมิฬในฐานถิ่นอื่นๆ หรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ระหว่างบ้านเมืองในสยามประเทศกับดินแดนของชาวทมิฬ