มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 05   พฤศจิกายน  2553

ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยมีทรัพยากรท้องถิ่นจำกัด บางทีถึงขนาดอัตคัด แล้วยังอ่อนแอทางการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แต่มีช่องทางแก้ไขให้บรรเทาได้ ถ้าราชการเกี่ยวข้อง เช่น นักโบราณคดี กรมศิลปากร ปรับเปลี่ยนท่าทีให้อ่อนน้อมถ่อมตัวต่อชาวบ้าน แล้วยอมถ่ายโอนอำนาจบริหารจัดการให้ท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นเร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการตนเอง โดยแสวงหาผู้รู้และมีประสบการณ์มาร่วมงาน

นักโบราณคดี กรมศิลปากร ควรถอนตัวกลับไปทำงานวิชาการที่ถนัด คอยเป็น“พี่เลี้ยง”กำกับดูแลงานวิชาการให้ท้องถิ่น

มีกรณีตัวอย่างจะขอยกมาให้รู้กันคือ ที่ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

อ. ศรีมโหสถ ปัจจุบันมีสภาพเสมือนเมืองทรุดโทรม เนื่องเพราะความบกพร่องผิดพลาดของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยต่อเนื่องมา  ฉะนั้นต้องร่วมกันแก้ไขผลักดันสรรค์สร้างให้ อ. ศรีมโหสถ เป็นเมืองสร้างสรรค์ ดังนี้

1. บริหารจัดการ อ. ศรีมโหสถ ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative city) ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยมีทรัพยากรสำคัญเป็นหลักอยู่แล้ว คือเมืองมโหสถ เมืองประวัติศาสตร์

นอกจากเมืองมโหสถแล้ว สิ่งกระตุ้นสำคัญให้ อ. ศรีมโหสถ เป็นเมืองสร้างสรรค์ คือ พิพิธภัณฑ์ (museum) ควรสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองมโหสถ หรือย้ายพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ที่ อ. เมือง ไปไว้ที่ อ. ศรีมโหสถ

2. สร้างสรรค์เมืองมโหสถ และ อ. ศรีมโหสถ  ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

3. สร้างสรรค์เมืองมโหสถและปริมณฑล ให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์หลายพันปีมาแล้ว  และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ของชาว อ. ศรีมโหสถ, ชาว จ. ปราจีนบุรี, ชาวไทยทั้งประเทศ, และเป็นมรดกโลก ของชาวโลก

เมืองมโหสถ (อ. ศรีมโหสถ   จ. ปราจีนบุรี) อายุราว 1,500 ปีมาแล้ว ยุคสุวรรณภูมิ-ทวารวดี มีคูน้ำคันดินล้อมรอบแผนผังรูปกึ่งเหลี่ยมกึ่งวงรีไม่สม่ำเสมอ ควรให้ท้องถิ่นบริหารจัดการโดยกรมศิลปากรเป็น“พี่เลี้ยง”แนะนำ

 

 

ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ หมายถึงการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายธรรมชาติท้องถิ่น,  ไม่ทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่น,  และไม่ทำลายวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่น

เริ่มต้นสร้างบรรยากาศความเคลื่อนไหว ด้วยข้อความชี้ชวนคนทั่วไป ขอสมมุติเป็นตัวอย่างว่า “ทัวร์สร้างสรรค์ เที่ยวศรีมโหสถ”

ต่อจากนั้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดขายสำคัญๆ ด้วยฐานข้อมูลความรู้ทางวิชาการ สร้างบุคลิกเฉพาะตัวให้ อ. ศรีมโหสถ เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์

บริหารจัดการเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เบื้องต้นคือ (1.) อปท. อ. ศรีมโหสถ ส่งตัวแทนเป็นคณะบริหารจัดการ ร่วมกับกรมศิลปากร (2.) อปท. อ. ศรีมโหสถ สนับสนุนให้มีคณะทำงานอิสระ เพื่อแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเรื่องเมืองมโหสถ และท้องถิ่น อ. ศรีมโหสถ (3.) คณะบริหารจัดการฯ กับคณะทำงานฯ ประกอบด้วยคนท้องถิ่นเป็นส่วนมาก แต่อาจขอความสนับสนุนร่วมมือจากผู้รู้อื่นๆที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น นอกจากนั้นยังต้องสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศด้วย

ที่ยกมานี้ท้องถิ่นทำได้ไม่ยาก แต่ที่ยากคือ อปท. ไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองมีประสบการณ์ไม่พอ แล้วไม่หารือผู้รู้ผู้มีประสบการณ์มากกว่ามาก่อน