Download PDF

มติชนรายวัน  ฉบับประจำวันพฤหัสบดี  21  ตุลาคม  2553

ผู้ใหญ่ชอบกล่าวโทษเด็กว่าไม่อ่านหนังสือ หรืออ่านน้อย แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่อ่านหรืออ่านน้อย

คนในกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรม ชอบทำเท่ตำหนิวัยรุ่นว่าไม่อ่านหนังสือ หรืออ่านน้อย แต่คนใน 2 กระทรวงนี้ก็ไม่อ่าน หรืออ่านน้อย

ครูโรงเรียนกับอาจารย์มหาวิทยาลัยชอบทำฉลาดดุด่าว่ากล่าวนักเรียนนิสิตนักศึกษาว่าไม่อ่านหนังสือ หรืออ่านน้อย แต่แท้จริงแล้วครูกับอาจารย์ก็ไม่อ่าน หรืออ่านน้อย

อาจารย์บางคนตั้งแต่เรียนแล้วจบมาเป็นอาจารย์ไม่อ่านอะไรเลยนอกจากตำรายุคอาณานิคมของ“ยอร์ช เซเดส์” คนเดียวในโลก

“วันนี้ ครูใหญ่ และท่าน ผอ.—อ่านหนังสือแล้วหรือยัง?” สุกัญญา หาญตระกูล เขียนถามไว้ในบทความเรื่องวันนี้ครูอ่านหนังสือแล้วหรือยัง? (เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 หน้า 79)

ดาวน์โหลด Ms Word