มติชนรายวัน  ฉบับวันจันทร์ที่  18  ตุลาคม  2553

ระบบราชการที่ด้อยคุณภาพ เสริมความแข็งแรงของอำนาจรัฐรวมศูนย์ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงกับชุมชนท้องถิ่น

หมอประเวศ วะสี เตือนไว้ในบทความเรื่องปฏิรูปประเทศไทย รายการเรื่องที่ควรปฏิรูป (มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 หน้า 7) ว่า

ระบบราชการที่ด้อยคุณภาพ

ระบบราชการที่วางไว้เมื่อ 100 ปีเศษ มาบัดนี้เก่าคร่ำคร่าล้าสมัย ไม่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการในสภาพใหม่ที่ซับซ้อนและยาก

ทั้งนี้ เพราะระบบราชการเป็นระบบอำนาจ จึงมีและใช้ปัญญาน้อย”

“การปกครองที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่กระทรวง ทบวง กรม ทำให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ

ดาวน์โหลด Ms Word