มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่  11  ตุลาคม  2553

มิวเซียม คือโรงมหรสพทางข้อมูลความรู้ ให้ “รู้เขา-รู้เรา-รู้โลก”

ฉะนั้นต้องมีกิจกรรมสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลความรู้อย่างรื่นรมย์สู่สาธารณะ ด้วยเพลง, ดนตรี, วรรณคดี, ภาษา, ประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่คลุกเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สากลโลกสร้างสรรค์มิวเซียมขึ้นมาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยไปตลอดชีวิต โดยไม่จำกัดและไม่แยกส่วนข้อมูลความรู้ออกเป็นเสี่ยงๆ เพราะในโลกจริงข้อมูลความรู้ทุกเรื่องเชื่อมโยงข้องเกี่ยวกันหมด

ขณะเดียวกันสากลโลกก็แสวงหาลู่ทางชักจูงโน้มน้าวให้คนทั่วไป(ไม่จำเพาะเจ้านายและนักปราชญ์)เข้ามาหาข้อมูลความรู้ เพื่อสร้างคนมีคุณภาพ ให้ประเทศมีคุณภาพ

ดาวน์โหลด