Download PDF

มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันพุธที่  22  กันยายน 2553

เมืองอู่ทอง ที่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี เอกสารจีนเรียก จินหลิน, กิมหลิน แปลว่าแผ่นดินทอง ตรงกับเอกสารลังกา-อินเดีย เรียกสุวรรณภูมิ

คุณธวัชชัย ตั้งศิริวาณิช ผู้เชี่ยวชาญแผนที่โบราณ เคยบอกไว้หลายปีแล้วว่า แผนที่โลกของฝรั่งระบุว่าแผ่นดินทองอยู่ตรงกับบริเวณที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน

ข้าราชการอำเภออู่ทองกลุ่มหนึ่ง เมื่อผมเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็อยากได้แผนที่         ไปแบ่งปันเผยแพร่ที่ อ. อู่ทอง ผมเลยร้องขอต่อคุณธวัชชัยให้ช่วยสงเคราะห์เขียนอธิบายพร้อมแผนที่ ซึ่งก็ได้รับความเมตตากรุณาอย่างยิ่ง ดังแผนที่ลงประกอบนี้

อาจารย์ ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)ช่วยสรุปย่อจากคำอธิบายของ ธวัชชัย ตั้งศิริวาณิช ให้ผมอ่านดังนี้

Ms Word