มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 20  กันยายน 2553

อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนมากมีลักษณะ“บ้าอำนาจ”, ปิดปากตนเองและปิดปากคนอื่น

โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับ“ไทย” เช่น ประวัติศาสตร์โบราณคดีไทย,  ศิลปกรรมไทย, ดนตรีไทย, วรรณคดีไทย, ภาษาไทย, ฯลฯ

พฤติกรรมอย่างนี้ส่งผลให้ข้อมูลและความรู้ล้าหลังเพราะคิดเองไม่ได้ สร้างสรรค์ไม่เป็น จินตนาการแห้งแล้งตีบตัน ไม่รู้เท่าทันโลกและชีวิต

สอดคล้องกับบรรยากาศอาจารย์มหาวิทยาลัยใช้อำนาจปิดปากตนเองและปิดปากคนอื่น ที่นฤมล ทับจุมพล อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิปรายเรื่องอำนาจกับเสรีภาพทางวิชาการ (มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 หน้า 13) ตอนหนึ่งว่าMs Word