มติชนสุดสัปดาห์  ฉบับวันอังคารที่  17  สิงหาคม   พ.ศ. 2553

“กรอบความคิด และวิธีการเดิมๆของการเรียนการสอน ได้สร้างผู้ตามของเมื่อวานมากกว่าสร้างผู้นำในอนาคต

ผลผลิตทางการศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงผู้ไล่ตามโลกปัจจุบัน ไม่ได้สร้างผู้นำในอนาคตที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมากพอที่จะเป็นแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนสังคม”

นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พูดถึงการศึกษาของไทยทุกวันนี้ แล้วอธิบายต่อไปอีกว่า

“แต่ทว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้พยายามสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนฯ ได้นำประสบการณ์ ปรัชญาการศึกษา และวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆมาปรับใช้เพื่อให้การเรียนการสอนที่โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เด็กนักเรียนจะได้รับการบ่มเพาะให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นผู้นำ  รักถิ่นกำเนิดของตนเอง

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อยู่ อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ ทำอย่างไรถึงถูกเรียกว่าโรงเรียนที่สร้างความแตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่ เขียนอธิบายไว้ในหนังสือโรงเรียนนอกกะลา ปฏิวัติการศึกษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา “พลังความรั้น ผลักดันโลก” มีความว่า

โรงเรียนที่ไม่มีการสอบ การสอบเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆอย่างของเครื่องมือและวัดค่าได้เพียงหยาบๆ หัวใจอันแท้จริงของการวัดผลและประเมินผลนั้นเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน การวัดผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือที่หลากหลายจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

โรงเรียนไม่มีเสียงระฆัง การปลูกฝังวินัยและคุณธรรมเชิงลึกนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะคำสอน วิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอคงเส้นคงวาต่างหากที่กล่อมเกลากรอบคิดที่ใช้เวลาเป็นมาตรวัดคุณค่านั้นเกิดขึ้นพร้อมกับโลกยุคอุตสาหกรรมซึ่งผ่านไปนานแล้ว

โรงเรียนที่ไม่มีดาวให้ผู้เรียน สิ่งที่ผู้เรียนทุกคนทำออกมาล้วนแต่มีค่า          ครูไม่ควรตีตราด้วยดาวหรือคะแนน ครูมีหน้าที่รู้ให้ได้ว่าเด็กแต่ละคนควรพัฒนาตรงไหน และหาวิธีที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน

โรงเรียนที่ไม่ต้องใช้แบบเรียน แบบเรียนเป็นเพียงที่เก็บความรู้ ผ่านไปไม่           กี่วันมันเป็นเพียงความรู้เก่า ครูควรสนใจพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตมากกว่า ได้แก่ ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และทักษะการคิด ในที่สุดผู้เรียนจะเป็นผู้แสวงหาความรู้ที่จำเป็นและมีความหมายต่อเขาด้วยตัวเอง

โรงเรียนที่ไม่มีครูอบรมหน้าเสาธง ช่วงเวลากิจกรรมหน้าเสาธงเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับเด็ก ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเรียนรู้ ควรจัดให้สั้นกระชับและได้ความรู้สึก

โรงเรียนที่ไม่ได้จัดลำดับความสามารถของผู้เรียน เราเชื่อว่าเด็กทุกคน            มีความสามารถและมีดีที่แตกต่างกัน เหมือนมะละกอ กล้วย ส้ม ลิ้นจี่ ที่จัดอันดับไม่ได้

โรงเรียนที่ครูสอนด้วยเสียงเบาที่สุด น้ำเสียงที่เบาสื่อถึงความเมตตาอารีและเข้าถึงจิตใจได้ลึกกว่า ผู้เรียนและครูจะให้ความสำคัญกับการฟังแบบลึก

โรงเรียนที่พ่อแม่ต้องมาเรียนกับลูก ลำพังโรงเรียนฝ่ายเดียวไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพได้ ความเข้าใจตรงกันและความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับพ่อแม่จึงต้องทำกันอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนที่ทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข ความสุขจะนำไปสู่ฉันทะ คือรักที่จะเรียนรู้ เมื่อรักที่จะเรียนรู้ก็จะเรียนรู้ได้อย่างดี

“ครูในกะลา”พวกหนึ่งเมื่อรู้ว่าโรงเรียนนี้ไม่มีครูอบรมหน้าเสาธง ก็ยกมือทาบอกอีแป้นจะแตก แล้วอุทานว่าแล้วอย่างนี้นักเรียนจะรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างไร?

โรงเรียนนอกกะลา พลังความรั้น ผลักดันโลก ของ วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่ พิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 162 ม. 13 ต. โคกกลาง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ www.lpmp.org  Tel. 0 4466 1564-66 Fax 0 4466 1565 ราคาเล่มละ 145 บาท รายได้จากการจัดจำหน่ายช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในชนบท