มติชนสุดสัปดาห์  ฉบับวันจันทร์ที่   30    สิงหาคม   พ.ศ. 2553

ขอม หมายถึง เขมร แต่มีผู้พยายามโน้มน้าวด้วยอคติว่าไม่ใช่เขมร แม้อักษรขอมก็เฉไฉไปว่าไม่ใช่อักษรเขมรขึ้นมาอีก

อักษรขอม จิตร ภูมิศักดิ์ อธิบายว่า คือ

อักษรที่มีกำเนิดมาจากอักษรเขมร หรือนัยหนึ่งก็คืออักษรเขมรที่ใช้อยู่ ณ บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยานี้ และมีพัฒนาการของตนเฉพาะพิเศษขึ้นที่นี่.

ชนชาติเขมรที่เป็นชนชั้นปกครองซึ่งมาจากนครธม อาจจะใช้อักษรเขมรแบบนครธมตามยุคสมัยของเขา แต่สำหรับชาวเขมรที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งชาวไทย ย่อมใช้อักษรของเขาเองตามความเคยชิน วัดต่างๆอันเป็นสถานศึกษาก็ย่อมจะสอนหนังสือขอมหรือเขมรแบบพื้นเมืองของตนสืบทอดกันต่อไป.

Ms Word