มติชนสุดสัปดาห์  ฉบับวันจันทร์ที่ 23  สิงหาคม   พ.ศ. 2553

“ขอมไม่ใช่เขมร—เป็นคนละพวกกับเขมร” เสียงตะโกนโพนทะนาปลุกระดมเพียงเพื่อจะบอกต่อไปว่า บรรดาปราสาทหินทั้งหลายในประเทศไทยเป็นฝีมือการก่อสร้างของขอมทั้งนั้น ฉะนั้นเป็นสมบัติของขอม ไม่ใช่ของเขมร

อย่างนี้เป็นความคิดสุดโต่ง—สุดขั้วของนักศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์โบราณคดีรุ่นก่อน พ.ศ. 2500 แล้วปะทุขึ้นใหม่ทุกครั้งที่มีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองกับเขมร-กัมพูชา

ล่าสุดมีความขัดแย้งเรื่องปราสาทพระวิหาร ก็มีเสียงดังอย่างนี้ขึ้นอีกเหมือนแต่ก่อน ไม่มีอะไรต่างไปจากเดิม และยังดังลั่นทุกวันนี้

ความคิดสุดโต่ง—สุดขั้วว่า“ขอมไม่ใช่เขมร—เป็นคนละพวกกับเขมร”นี้ จิตร ภูมิศักดิ์ บอกว่าเป็นปฏิกิริยาตอบโต้เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสนักล่าเมืองขึ้น ที่แต่งหนังสือระบุว่าอาณาเขตกัมพูชามีเข้ามาถึงภาคกลางและภาคอีสานของไทย (ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม ของ จิตร ภูมิศักดิ์ สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2547 หน้า 152)

“กัมพูชากินเข้ามาถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา คือ รวบภาคอีสานเข้าไปไว้ด้วยทั้งภาค. โบราณสถานต่างๆ ที่สร้างด้วยศิลา, ไม่ว่าจะเปนศิลปเขมรโบราณ หรือไม่ใช่, ถูกนายเอยโมนีเยร์จัดเข้าเปนศิลปเขมรและอยู่ในเขตอิทธิพลแห่งศิลปเขมร และเปนดินแดนของเขมรแต่โบราณทั้งสิ้น.

นี่เปนตัวอย่าง—-ของการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางการล่าเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในสมัยที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษกำลังมาเผชิญหน้ากันที่เส้นแบ่งเขต คือแม่น้ำเจ้าพระยา.

นักศึกษาประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสรุ่นหลังต่อมา ไม่ว่าจะมีความจงใจหรือไม่ ล้วนค้นคว้าศึกษาไปตามแนวทางทั่วไปที่นักล่าเมืองขึ้นรุ่นก่อนวางกำหนดไว้ให้ทั้งสิ้น ศิลปกรรมที่ก่อกำเนิดขึ้นบนลุ่มน้ำเจ้าพระยา และภาคอีสาน, ซึ่งเปนจำนวนไม่น้อยที่มิใช่ศิลปของเขมรนครธม, ได้ถูกจัดเข้าเปนศิลปแบบเขมรไปสิ้น, และประวัติศาสตร์ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานับตั้งแต่ พ.ศ. 1300 ลงมาจน พ.ศ. 1800 ล้วนเปนประวัติแห่งการเปนเมืองขึ้นของเขมร; กล่าวกันง่ายๆ ย่อๆ ว่า เปนสมัยขอม (เขมร โบราณ) ปกครอง, แล้วก็ผ่านเลยไปศึกษาสมัยศรีอยุธยา.”

จิตร ภูมิศักดิ์ อธิบายย้ำแย้งว่า ขอม หมายถึงชนชาติเขมรอย่างแน่ชัดมาแต่โบราณ อักษรขอมก็คืออักษรเขมร

แล้วเสนอพยานหลักฐานเป็นพะเรอเกวียน เขียนพรรณนาเป็นหนังสือเล่มโต จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครค้านได้

แต่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่บรรดาผู้รักชาติไม่อ่าน ครูบาอาจารย์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ไม่มองเล่มนี้ เพราะหลงใหลไปทางเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสนักล่าเมืองขึ้น

“พวกฝรั่งเศสรุ่นก่อน เขียนประวัติศาสตร์เอเชียเพื่อประโยชน์ของชาวยุโรป” ข้อความนี้เป็นของ จิตร ภูมิศักดิ์ อ้างว่ามาจากหนังสือประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ ดี.ยี.อี. ฮอลล์ (อ้างไว้ในหนังสือข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอมฯ หน้า 151)

ขณะนี้ยุโรป(ร่วมมือกับอเมริกัน) กำลังหาประโยชน์จากสุวรรณภูมิ SEA ที่พวกฝรั่งเศสรุ่นก่อนเขียนประวัติศาสตร์ไว้ให้ประเทศเหล่านี้แตกแยกกัน ดังกรณีปราสาทพระวิหาร ฯลฯ จะได้เข้าหาประโยชน์สะดวก

ประวัติศาสตร์บาดหมางบนปราสาทพระวิหารที่ฝรั่งเศสสร้างมรดกไว้ให้เพื่อประโยชน์ของโลกตะวันตก?

ขึ้นเขาพระวิหาร : สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนางบุนรานี ภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาล และกองกำลังทหาร เดินทางถึงเขาพระวิหารช่วงเที่ยงวานนี้ โดยเข้ารับพรจากพระสงฆ์ จากนั้นไปเป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียน และมอบสิ่งของให้ชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว (ภาพและคำบรรยายจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 หน้า 1)