หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553

“ข้าราชการ” เป็นพวกที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นทุกข์มากที่สุด เช่น ทุจริตคอร์รัปชั่น, รีดไถ, เรียกรับผลประโยชน์, ฯลฯ จนถึงไม่มีจิตใจบริการดูแลประชาชน,          ไม่ยอมทำงานแก้ปัญหา, ความประพฤติไม่ดี, ฯลฯ

นี่เป็นผลสรุปเอแบคโพลล์(ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ฉะนั้นถ้าจะปฏิรูปประเทศไทย ต้อง“ปฏิรูปข้าราชการ”เป็นสิ่งแรกก่อนอะไรอื่น แล้วรองลงไปคือปฏิรูปการเมือง(กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 หน้า 2)

เวลาพูดถึง“ข้าราชการ”มักเพ่งเล็งหมายถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ กระทรวง, กรม, กอง, ต่างๆ แต่แท้จริงแล้วต้องรวมถึงครูอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกระทรงศึกษาธิการด้วย

เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกวันนี้ แม้จะ“ยกตนข่มท่าน”ว่าไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน แต่กมลสันดานและวัตรปฏิบัติก็อีหรอบเดียวกัน

บางพวกนอกจากยกตนเป็นอาจารย์แล้วยังยกตนเป็น“ปัญญาชน” และ “ศิลปิน”อีกชั้นหนึ่ง เท่ากับ“ยกตนข่มท่าน”ถึงสองชั้น แต่กมลสันดานไม่ต่างจากคนอื่น คือคอร์รัปชั่น, แสวงหาอำนาจเพื่อเกียรติยศของตัวเองและวงศ์ตระกูล แต่ทำงานไม่เป็น และไม่ทำงาน นอกจากขออยู่ในอำนาจอย่างเดียว

ส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยที่ล้าหลังอยู่แล้วต้องล้าหลังมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขแก้ปัญหาสังคม

อาจารย์หมอประเวศ วะสี บอกว่าในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา แนวคิดพัฒนาการศึกษานั้นผิด การศึกษาไม่เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งของชาติ เพราะระบบการศึกษาอยู่นอกสังคม ไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ร่วมแก้ปัญหา (มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553 หน้า 9)

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ กับ สุชาติ สวัสดิ์ศรี อ้างถึงถ้อยคำฝรั่งว่า “ถ้าท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา”

อาจารย์มหาวิทยาลัยพวกที่ชอบมีตำแหน่งมีอำนาจเป็นอธิการบดี, รองอธิการบดี, คณบดี, รองคณบดี แล้วชอบประกาศว่าตนเองเป็นสีโน้นสีนี้เพื่อขมขู่และเบียดเบียนคนอื่น แต่ไม่แก้ปัญหาอะไรเลย ย่อมเป็น“โคตรๆ”ตัวปัญหา

ไม่น่าเชื่อว่าสังคมไทยปล่อยให้“คนป่วย”เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย แถมยังเลือกให้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย

หนังสืออย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ควรพิมพ์แบ่งปันเผยแพร่เป็นประจำสม่ำเสมอ อย่าทำเหมือนไฟไหม้ฟาง

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน “วังท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี” เพื่อเทิดพระเกียรติเจ้านายที่ประทับ ณ วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

วังท่าพระ เป็นวังที่ตั้งอยู่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ สร้างพระราชทานพระราชนัดดา เจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิต และเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงอิสริยยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร

วังท่าพระเคยเป็นที่ประทับของเจ้านายหลายพระองค์ ส่วนใหญ่ล้วนสนพระทัยในทางช่างและกำกับกรมช่าง และสร้างผลงานเป็นที่ปรากฏให้แก่ประเทศจนถึงปัจจุบันมากมาย ตลอดระยะเวลา 200 ปี (พ.ศ. 2352-2552)