หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน  2553

ความเหลื่อมล้ำ มี 2 มิติ คือ มิติด้านปรากฏการณ์  กับมิติด้านโครงสร้าง โดยทั่วไปคนมักพูดแต่มิติด้านปรากฏการณ์ แล้วมองข้ามด้านโครงสร้าง อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียนอธิบายไว้ในบทความเรื่อง ความปรองดองเชิงโครงสร้าง (ใน                มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 หน้า 6) สรุปว่า

มิติด้านโครงสร้าง มีระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนระหว่างการปกครอง, กฎหมาย, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, การเมือง, การศึกษา ฯลฯ ที่มีผล(ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา) ทำให้คนจนเข้าไม่ถึงทรัพยากรสำคัญๆในการดำรงชีวิต ฯลฯ “ความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นเอง โดยจัดการด้านโครงสร้างให้คนบางกลุ่มได้เปรียบ และบางกลุ่มเสียเปรียบ”


เมื่อความจริงเป็นอย่างที่อาจารย์นิธิบอกไว้ก็จะมองเห็นอีกว่าโครงสร้างทางการศึกษาและวัฒนธรรมมีความเหลื่อมล้ำลึกซึ้ง ดูได้จากคุณภาพในโรงเรียนชนบทกับครูในโรงเรียนในเมือง จนถึงห้องสมุดกับพิพิธภัณฑ์

หอสมุดแห่งชาติอลังการมาก แต่ไม่บริการสามัญชน เพราะมุ่งบริการ            อภิสิทธิ์ชน แล้วปล่อยให้ห้องสมุดประชาชนอยู่ไปตามมีตามเกิด ไม่เว้นแม้กระทั่งห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” ที่ใส่หนังสือส่วนมากไม่มีคนอ่าน เพราะเป็นหนังสือโหลๆ และไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดแสดงเพื่ออภิสิทธิ์ชนเท่านั้น ไม่ได้ทำเพื่อสามัญชนชาวบ้านทั่วไป จึงไม่ได้จัดแสดงเพื่อบอกความเป็นมาของท้องถิ่น มีแต่ของสวยงามที่เรียกศิลปกรรมของอภิสิทธิ์ชนที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึง แล้วไม่มีกิจกรรมให้เข้าถึงสิ่งนั้นๆ

มีแฟกซ์มาถึงบรรณาธิการส่วนประชาชื่นของมติชน ว่า

 

 

 

เนื่องด้วยหนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 คอลัมน์สุวรรณภูมิสังคมวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงหนังสือ สุนทรภู่เกิดวังหลัง ผู้ดีบางกอก มหากวีกระฎุมพี มีวิชารู้เท่าทันโลกและชีวิต โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวไว้ว่าสุนทรภู่เกิดที่วังหลัง บางกอกน้อย ธนบุรี

คุณพ่อของผมชื่อนายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ บอกว่าหลักฐานการเกิดของสุนทรภู่ไม่ได้แจ้งไว้ชัดเจนว่าเกิดที่ไหน ท่านจึงได้สร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่บ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพราะครอบครัวของสุนทรภู่หรือนามสกุล ภู่เรือหงส์ อยู่ที่นั่น และท่านได้แนะนำให้ผมรู้จักกับคนในตระกูลของสุนทรภู่ในสมัยที่สร้างอนุสาวรีย์

การที่นายสุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวว่าสุนทรภู่เกิดที่วังหลัง คลองบางกอกน้อย โดยอ้างอิงถึงพระยาปริยัติธรรมธาดาตีพิมพ์ในหนังสือศิลปวัฒนธรรม (ปีที่ 21 ฉบับที่ 28) มิถุนายน 2543 หน้า 46-52 อยากจะขอดูหลักฐานว่า พระยาปริยัติธรรมธาดาไปเอามาจากไหน ถ้ามีจริงจึงจะยอมรับว่าสุนทรภู่เกิดที่บางกอกน้อย

ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ บุตรนายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

ร่องรอยเกี่ยวกับชีวิตสุนทรภู่ มีอยู่ในโคลงกลอนที่สุนทรภู่เขียนบอกไว้เอง แต่ไม่เคยบอกว่ามีบรรพชนนามสกุลอะไรอยู่บ้านกร่ำ เมืองแกลง

ถ้าอยากรู้ร่องรอยและรายละเอียดเกี่ยวกับสุนทรภู่ให้อ่านในหนังสือสุนทรภู่ เกิดวังหลังฯ ผมเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ใครจะเชื่อหรือไม่? ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะเรื่องสำคัญกว่าอย่างอื่นคือควรพินิจพิจารณาอะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ

อย่าให้ถูกครอบงำซ้ำซากอีก

กำลังวางตลาด เล่มละ 150 บาท ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ ไม่สำคัญเท่ากับควรคิด อย่าให้ถูกครอบงำอีก