พิมพ์ลงใน นิตยสาร โบนัสแห่งวัย ฉบับที่ 21 เดือนเมษายน 2553