Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

 

ขรรค์ชัย บุนปาน เมื่อปลายปีที่แล้ว ให้ผมวางแผนงานชำระประวัติศาสตร์ไทยที่ไม่มีอคติต่อเพื่อนบ้าน ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลประวัติศาสตร์โบราณคดีมีจริง แต่ต้องให้เป็น“ฉบับอ่านง่าย สบายมาก”

ผมฟัง และได้ยินถนัดชัดเจน แต่ไม่สบาย เพราะงานไม่ง่าย

พลันคิดได้ว่าเคยพิมพ์แจกเรื่องข้อเสนอสังเขปประวัติศาสตร์แห่งชาติ ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ถือเป็นต้นร่าง(ตุ๊กตา) เรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสังเขป เลยรับคำทางโทรศัพท์จากอาจารย์นิธิให้ชื่ออังกฤษว่า OUTLINE OF THAI HISTORY

ผมส่งต้นร่าง(ตุ๊กตา)ประวัติศาสตร์ไทยสังเขป ให้ครูบาอาจารย์นักวิชาการเพื่อขอความกรุณาวิจารณ์แสดงความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติม และแนะนำสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ครบถ้วนสมบูรณ์กว่าเดิม

ขณะนี้ได้รับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วจำนวนหนึ่ง เอาขึ้นเว็บไซต์www.sujitwongthes.com ทั้งหมดแล้ว ขอเชิญผู้มีเมตตากรุณาเข้าไปอ่าน แล้วแนะนำเพิ่มเติมมาได้ตามสะดวก ผมจะได้ศึกษาหาแนวทางต่อไป

ภายในปีนี้น่าจะเสร็จต้นฉบับ แล้วควรพิมพ์เป็นเล่มในปีหน้า

เว็บไซต์ที่มีไว้บริการ“ไม่สงวนลิขสิทธิ์” ขณะนี้มีเสียงและภาพปี่พาทย์ โหมโรง ของ วงพาทยรัตน์(อยุธยา) มีขับเสภาพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา เสียงครูสมชาย ทับพร และคณะ, แล้วมีแผนที่ภูมิสถานอยุธยา ให้ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง กรุณาเข้าไปดูแล้วแสดงความเห็นได้ตามสะดวก

ถ้าไม่สะดวกอย่างไรให้เขียนไปบอกด้วย เพราะผมไม่เคยเข้าไปดูเลย ที่ทำไว้ล้วนเป็นฝีมือผู้ใจบุญจัดการให้ ผมไม่ได้ทำเองเลย เปิดดูเองยังไม่ได้ แล้วจะทำอะไรได้