Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

 

“แม่ทัพ”ยุคก่อนๆ เป็นนักรบแน่ๆ แต่เป็นนักอ่าน“ตำราพิชัยสงคราม”ด้วย บางท่านยิ่งกว่านั้น คือเป็นนักแต่งหนังสือระดับกวีก็มี

ทั้งนี้เพราะคนแต่ก่อนทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ ล้วนรู้“ศิลปวิชาการ” หรือศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์ (คือความรู้เกี่ยกวับความเป็นมนุษย์) โดยเรียนรู้ตามธรรมชาติจากสังคมแวดล้อม ที่สถาบันสมัยนี้ส่วนมากตัดทิ้งไป ทำให้พื้นฐานความเป็นคนที่เคารพและเข้าใจตนเองและคนอื่นขาดตกบกพร่องไปมากๆ

“ศิลปวิชาการ”มีหลายอย่าง เช่น 18 อย่างบ้าง, 38 อย่างบ้าง แต่ในอย่างหนึ่งคือแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองโคลงฉันท์กาพย์กลอน

พันเอกชัยวิทย์ ชยาภินันท์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำสำนักนโยบายและแผนกลาโหม แต่งกลาโหม คำฉันท์ แล้วพิมพ์เป็นเล่มมาแบ่งปันสู่กันอ่าน มีบทนำบอกความเป็นมาว่า

“ได้กำหนดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษเพิ่มเติมในบทประพันธ์นี้ คือ การนำเสนอฉันท์รูปแบบใหม่ เป็น ฉันท์ 12 โดยใช้ชื่อว่า กลาโหมกีรติ ฉันท์ 12 ซึ่งมีความหมายว่า เกียรติของกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของกระทรวงกลาโหม ที่มีเกียรติภูมิยาวนานกว่า 120 ปี และมีรูปแบบของการอ่านและเขียนฉันท์ในแต่ละบทดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรังสรรค์ฉันท์ใหม่ สำหรับประดับไว้เป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างฉันทลักษณ์ร่วมสมัยขึ้น อันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ใช้งานประพันธ์ต่อไปในอนาคต

—————

นอกจากบทประพันธ์จำนวน 86 หน้าแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังได้จัดทำประมวลคำศัพท์ที่สำคัญ ฉันท์และรูปแบบการอ่านฉันท์ ซึ่งรวบรวมลักษณะของฉันท์ทั้ง 94 ประเภทไว้ด้วย จึงเป็นข้อมูลเชิงวิชาการให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถศึกษาและใช้ประโยชน์อื่นได้อีกด้วย

กระทรวงกลาโหมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สังคมไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากบทประพันธ์ ‘กลาโหม คำฉันท์’ ทั้งในเรื่องของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และความซาบซึ้งจากฉันทลักษณ์ไทย และที่สำคัญคือ ร่วมกันอนุรักษ์ฉันทลักษณ์ไทยประเภท ‘ฉันท์’ ให้ยืนเคียงคู่ชาติไทยตลอดกาล”

อันดับแรกสุดกระทรวงกลาโหมต้องอนุรักษ์ผู้แต่งหนังสือเรื่องกลาโหม คำฉันท์ ไว้จงดี แล้วสมควรยกย่องเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะแต่ง“ฉันท์”สำเร็จเป็นเล่มได้ ซึ่งหาได้ยากยิ่ง แต่ในบรรดาหายากนั้นมีอยู่ในกองทัพไทยด้วยท่านหนึ่งแน่แล้ว

ต้องการ “กลาโหม คำฉันท์” ติดต่อขอรับฟรีที่ พ.อ. ชัยวิทย์ ชยาภินันท์  08 1818 0939, 0 2222 4865