ต.โผงเผง  อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง

ภาพโดย  เจนจิรา  เบญจพงศ์

เพิ่มเติม (ms word)