พิมพ์ลงใน นิตยสาร โบนัสแห่งวัย ฉบับที่ 19 เดือนธันวาคม 2552

เพิ่มเติม (ms word)

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);