เรื่องโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

ภาพโดย เชตวัน เตือประโคน และเจนจิรา เบญจพงศ์

Downloaddocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);