ฉบับประจำวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553

คำท้าทายใหม่ของยุคสมัยนี้มีกี่อย่าง? อะไรบ้าง? ยังไม่มีใครสำรวจ แล้วประมวลมาให้รู้เพื่อเตรียมตัวเผชิญหน้าอย่างรู้เท่าทัน แล้วหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

แต่เพิ่งพบคำท้าทายใหม่มี 4 อย่าง อยู่ในข้อเขียนของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ (ใน มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553 หน้า 6) ดังนี้

Œ ความยากจนที่แผ่ขยายไปกว้างขวาง และการเอารัดเอาเปรียบกันในเชิงระบบ อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในอดีต 

 ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ขนาดที่เผ่าพันธุ์มนุษย์แทบจะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้

Ž สำนึกที่แหลมคมและขยายตัวอย่างรวดเร็วของสิทธิเสมอภาคระหว่างเพศและระหว่างชาติพันธุ์กับวัฒนธรรมต่างๆ

 ความจำเป็นที่จะต้องมีสันติภาพถาวร ซึ่งตั้งอยู่บนความเป็นธรรมและความไพบูลย์ร่วมกัน ในขณะเดียวกันบุคคลในอารยธรรมปัจจุบันก็เรียกร้องหาสันติภาพภายใน หรือหาความสงบภายในอีกด้วย

คำท้าทายใหม่ 4 อย่างนี้ ท้าทายทั้งโลกปัจจุบัน ไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่ง

สิ่งที่จะเผชิญคำท้าทายใหม่ได้อย่างรู้เท่าทัน หรือผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างอย่างน้อยก็คือความรู้ ที่เป็นองค์รวมเกี่ยวเนื่องกันหมดทุกแขนง แต่ความรู้แยกส่วน ไม่มีประสิทธิภาพพอจะเผชิญได้

สถาบันอุดมศึกษาระดับ“ปริญญาตรี”จำนวนมาก “ครอบงำความรู้แยกส่วน”แล้วยัดเยียดให้นิสิตนักศึกษา โดยอ้างว่าเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่แล้วได้ความเป็นคนระยำทางจริยธรรม เบียดบังสังคมแล้วเบียดเบียนคนอื่น ดังมองเห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้

“แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง”อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไปข้างหน้ายาวนาน น่าจะประคับประคองให้“หยัดอยู่สู้โลกพาลา” เผชิญหน้าคำท้าทายใหม่ได้ตลอดรอดฝั่ง

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสองฝั่งแม่น้ำสาละวินถูกทำให้เสื่อมโทรมและสาบสูญ จนกระทั่งมนุษย์ชาติพันธุ์ต่างๆเดือดร้อนแทบดำรงอยู่ไม่ได้