หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552

พระเจ้าพรหมมหาราช ในประวัติศาสตร์แห่งชาตของไทย ถูก“สั่งให้จำ”ว่ามีตัวตนจริงๆ แล้วได้รับยกย่องเป็น“มหาราช”องค์แรกในประวัติศาสตร์ไทย

แต่แท้จริงแล้วพระเจ้าพรหม เป็น“วีรบุรุษในตำนาน”ของโยนก-ล้านนา มีคำบอกเล่าอยู่ในเอกสารโบราณ แต่ไม่มีตัวตนจริงๆ ประวัติการสู้รบปราบปรามต่างๆล้วนได้จาก“นิยาย”เรื่องท้าวฮุ่ง ท้าวเจืองที่แพร่หลายมาก่อนนานแล้ว

ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง เป็น“วีรบุรุษในตำนาน” ก่อนรับศาสนาจากชมพูทวีป(อินเดีย) หรือก่อน พ.ศ. 1700 ของชาติพันธุ์ในตระกูลมอญ-เขมร นับถือ“ศาสนาผี” เช่น กำมุ(ขมุ), ลัวะ, หรือข่าต่างๆที่ตั้งหลักแหล่งอยู่สองฝั่งน้ำแม่โขง บริเวณที่ต่อไปข้างหน้าจะมีชื่อว่าล้านนา(เขตไทย) และล้านช้าง(เขตลาว)

อีกนานต่อมามีคนกลุ่มใหม่ตระกูลไทย-ลาวเคลื่อนย้ายจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคง(คือแม่น้ำสาละวิน) ข้ามแม่น้ำคงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำโขง(เขตเชียงแสน-เชียงราย)

คนกลุ่มใหม่พวกนี้รู้จักพระพุทธเจ้า รู้จักพระพุทธศาสนา รู้จักนับถือพุทธที่แพร่หลายจากชมพูทวีปเข้ามาทางลุ่มแม่น้ำอิรวดี-สาละวิน ก็ยกย่องคติพุทธติดเข้าไปด้วย จากนั้นลงมือก่อสร้างบ้านเมือง หรือสร้างบ้านแปลงเมือง ลงบริเวณที่แวดล้อมด้วยผู้คนเผ่าพันธุ์เก่าที่เคารพนับถือเจืองอย่างเหนียวแน่นมาก่อนแล้ว ทำให้เกิดการปะทะกันทางสังคมและวัฒนธรรม

การปะทะกันมีทั้งด้านดีและด้านร้าย ด้านดีก่อให้เกิดความก้าวหน้า ขยายเผ่าพงศ์วงศ์วานว่านเครือเชื้อสายออกไปกว้างขวาง ด้านร้ายคือส่อเสียดเบียดเบียนรุกรานหาญหัก แล้วขับไล่ไสส่งสู้รบ เอาชนะคะคานกัน ดังมีพยานในตำนานสิงหนวติกุมาร ว่าพระยาขอมดำเมืองอุโมงคเสลายึดได้เมืองโยนกนาคนคร แล้วขับเจ้าเมืองโยนกไปอยู่ที่อื่น

พวกเผ่าพันธุ์เก่านับถือผี มีเจืองเป็นวีรบุรุษที่เข้มแข็งอาจหาญ เป็นศูนย์รวมมีพลังกว้างขวาง

พวกเผ่าพันธุ์ใหม่นับถือพุทธ แต่ไม่มีวีรบุรุษ เลยต้องสร้าง“พรหม”ขึ้นมาเป็นวีรบุรุษ ต่อมาเรียกพรหมกุมาร แล้วยกขึ้นเป็นพระเจ้าพรหม มีสิ่งของคู่บุญบารมีเลียนแบบเจือง คือช้างพานคำ กับฆ้อง แล้วเรียกตัวเองว่าไทหรือไต เพื่อให้ต่างจากเผ่าพันธุ์ที่ไม่ได้นับถือพุทธ

ในที่สุด “พรหม”กลายเป็นวีรบุรุษ เป็นศูนย์กลางของพวกเผ่าพันธุ์ใหม่ที่อยู่ในตระกูลไทย-ลาว เป็นผู้นำขับไล่พวกขอมดำสำเร็จ

ตำนานสิงหนวติกุมาร บอกว่าพระกุมารกำจัดพญาขอมดำและพวกขอมบริวารทั้งหลาย หนีลงไปทางทิศใต้ พรหมกุมารตามพิฆาตเข่นฆ่า จนร้อนถึงพระอินทร์ต้องเนรมิตกำแพงหินกั้นกางขวางหน้าไว้เพื่อช่วยชีวิตพวกขอมดำมิให้สูญเผ่าพันธุ์เก่าที่เคารพนับถือเจือง

แต่นั้นสืบมา พวกเผ่าพันธุ์ใหม่ในตระกูลไทย-ลาว นับถือพุทธ ก็เป็นใหญ่ในโยนก ครอบครองแว่นแคว้นแดนดินถิ่นฐานของเจืองทั้งหมด ชื่อของพระเจ้าพรหมกลายเป็น“วีรบุรุษในตำนาน”ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเจือง และเหนือกว่าใครๆในความทรงจำของพวกที่เรียกตัวเองว่าไต-ไท-ไทย

พระเจ้าพรหมเลยได้รับยกย่อง(เหมือนฝรั่ง)เป็น“มหาราช” ในประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยสืบจนทุกวันนี้

พระเจ้าพรหม “วีรบุรุษในตำนาน” ของ โยนก-ล้านนา (พิมพ์ครั้แรก เมื่อ พ.ศ. 2545) มีรายละเอียดข้อมูลหลักฐานยืนยันว่าไม่มีตัวตนจริง