หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552

“วัฒนธรรมสาธารณะ” เป็นสิ่งสำคัญสนับสนุนให้มีความปลอดภัยทางถนนแก่มวลมนุษย์ แล้วยังสร้างสรรค์ความเป็นมนุษย์ให้สังคมไทยด้วย

ความปลอดภัยทางถนนมีได้เมื่อให้ความสำคัญ“วัฒนธรรมสาธารณะ” เพื่อพร้อมใจรักษากฎ กติกา มารยาท อย่างเคร่งครัด ด้วยความเคารพตนเอง และเคารพคนอื่นพร้อมกัน

แต่สังคมไทยไม่ให้ความสำคัญ“วัฒนธรรมสาธารณะ”เพื่อสาธารณประโยชน์ของสังคมท้องถิ่น, ชุมชน แล้วเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

สิ่งที่สังคมไทยยกย่องคือ“วัฒนธรรมอำนาจ”เพื่อยกตนข่มท่านให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่ทัดเทียม ไม่เสมอภาค แล้วเอาเปรียบเบียดเบียนคนอื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง จึงไม่เคารพและไม่รักษากฎ กติกา มารยาท ขณะขับรถบนถนน

“วัฒนธรรทางอำนาจ” กระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนคนตายและทุพพลภาพมากกว่าสงครามโลก

“2553 ปีแห่งความปลอดภัย” เป็นจริงได้โดยสร้างบรรยากาศ“วัฒนธรรมสาธารณะ”อย่างหนักแน่นต่อเนื่องตลอดปีและตลอดไป

หากดีแต่พูด good but mouth “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” (มติชน ฉบับวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 หน้า 14) โดยไม่รู้จักและไม่เข้าใจ แล้วไม่สร้างบรรยากาศ“วัฒนธรรมสาธารณะ” ก็ต้องมีมหกรรมประจำปีนับศพทางถนน กันต่อไป ด้วยทำนองเสนาะบทกลอน(ของเก่า) ดังนี้

    ๏ แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก ชะล่านักเลี่ยงออกนอกถนน

    มัวแต่เพลินปลาบปลื้มจนลืมตน ถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวา

    นิจจาเอ๋ยเคยเห็นทุกเย็นเช้า กลับเหลือแต่กรงเปล่าไม่เห็นหน้า

    เคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมา ทิ้งข้าเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอย