หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552
กระทรวงวัฒนธรรมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการในสังกัด ให้เลิกสันดานเจ้าขุนมูลนาย แล้วแสวงหาเครือข่ายความรัก ความเข้าใจ เลื่อมใสศรัทธาจากคนท้องถิ่นและคนทั้งประเทศให้ร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวง เพื่อถนอมรักดูแลและบูรณปฏิสังขรณ์โบราณศิลปวัตถุสถานในประเทศไทย
ถ้าไม่ใส่ใจตามที่บอกมา ก็อย่าพึงหวังความร่วมมือ แล้วคงจะต้องส่งเสียง“สำเร็จรูป”ซ้ำซากทุกครั้งที่มีเจ้ากระทรวงคนใหม่เข้ามา ดังเพิ่งมีข่าวว่าได้งบประมาณน้อย แต่ต้องดูแลรักษาโบราณสถานมากทั่วประเทศ

“อยากเรียกร้องไปยังภาคเอกชนที่มีความพร้อมด้านงบฯ เข้ามาช่วยกันดูแลและซ่อมแซมโบราณสถานในพื้นที่ หรือในจังหวัดของตนเอง—หากจะรองบฯจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้—เพราะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาและซ่อมแซม—ถือว่าน้อยมาก” (มติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2552 หน้า 22)
คนไทยได้ยินเสียงซ้ำซากโอดครวญวิงวอนร้องขอกำลังคนและงบประมาณเพิ่มขึ้นจากเจ้ากระทรวงบ้าง จากเจ้ากรมบ้าง  เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ดูแลรักษาซ่อมแซมโบราณสถานที่มากทั่วประเทศ เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกมีกรมศิลปากร จนปัจจุบัน เกือบจะครบ 100 ปีแล้ว หรือตั้งแต่ประเทศไทยมีกระทรวงวัฒนธรรม จนยกเลิกไปคราวหนึ่ง แล้วตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ยังได้ยินเสียงซ้ำซากนี้เป็นประจำปีไม่มีเว้น
แท้จริงแล้วระยะหลังๆมานี้ รัฐบาลให้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น และเอกชนหลายกลุ่มให้ทุนสนับสนุนหลายเรื่องหลายงานและหลายคราว แต่ก็ไม่เคยพอ
ผมเห็นว่างานดูแลรักษาซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์เหล่านี้ ให้มากเท่าไรก็ไม่พอ และ“ถมไม่รู้จักเต็ม” เพราะยิ่งทำยิ่งขยายกว้างขวางไปเกี่ยวข้องเรื่องอื่นๆ ไม่รู้จบ
อนึ่ง สังคมมีขนาดโตขึ้นตลอดเวลา แล้วใช้งานโบราณศิลปวัตถุสถานมากขึ้น บ่อยขึ้น ขณะเดียวกันสิ่งนั้นเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลาอายุขัยตลอดเวลาด้วย
แต่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ไม่ได้พัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับความก้าวหน้าของสังคม ยังมีพฤติกรรม“ล้าหลัง” ทั้งวิธีคิดและวิธีทำ แบบ“คลั่งอำนาจ” เหมือนเจ้าขุนมูลนายเมื่อศตวรรษที่แล้ว คือหลงตัวเองว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสมบัติวัฒนธรรมเหล่านั้น แล้วคิดว่าเก่งกาจกว่าใครในปฐพี เพราะสถาบันตัวเองมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีแห่งไหนเทียบเทียมได้
ฉะนั้นบรรดาโบราณศิลปวัตถุสถานทั่วประเทศ จะให้ผู้ไม่รู้ไม่เก่ง (เท่ากูและพวกกู) มาดูแลรักษามิได้
เมื่อ“ล้าหลัง คลั่งอำนาจ”เสียแล้ว เลยไม่มีสำนึกเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่น แม้แต่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีโบราณสถานสถิตอยู่ แล้วชาวบ้านที่นั่นดูแลรักษาสืบมาตั้งแต่ยังไม่มีกรมศิลปากร และยังไม่มีกระทรวงวัฒนธรรม มีตัวอย่างมากมายทั่วประเทศ
ถ้ากระทรวงวัฒนธรรมต้องการให้ภาคเอกชนพลเมืองสนับสนุนทุนและสิ่งอื่นๆเพื่อร่วมกันดูแลรักษาซ่อมแซมสมบัติวัฒนธรรมเหล่านั้น สิ่งแรกที่ต้องทำอย่างจำเป็นมากคือ
เผื่อแผ่แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่นและสาธารณะทั่วประเทศ เพื่อความเข้าใจและรู้จักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งความเป็นมาของโบราณศิลปวัตถุสถานอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคอุษาคเนย์
ผลที่ตามมาคือจะได้เครือข่ายความรัก ความเข้าใจ เลื่อมใสศรัทธาจากคนท้องถิ่นและคนทั้งประเทศ ผมยินดีตีปี๊บให้ไม่เรียกร้องอะไรเลย
มีผู้คนจำนวนมากเขียนบอกอย่างนี้ต่อเนื่องมาหลายปีดีดักนักหนาแล้ว แต่ไม่ได้ผล ก็ด้วยฤทธิ์ของความ“ล้าหลัง คลั่งอำนาจ”นั่นแหละ

รูปปกหน้า-หลัง ของหนังสือเบื้องหลังการเยือนกรุงสยามของมกุฎราชกุมาร รัสเซียฯ โดย ไกรฤกษ์ นานา (บน) พระบรมรูปหมู่ รัชกาลที่ 5 ฉายพร้อมกับมกุฎราชกุมารรัสเซีย พร้อมด้วยเจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของทั้งสองประเทศ หน้าชานพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1891 (จากภาพถ่ายต้นฉบับ) (ล่าง) พระบรมรูปหมู่ รัชกาลที่ 5 ฉายพร้อมด้วยมกุฎราชกุมารนิโคลาส เจ้าชายจอร์ช แห่งกรีก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ฉายที่หน้าพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ณ พระราชวังบางปะอิน วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1891
คำนำของไกรฤกษ์อธิบายว่า “…หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อรำลึกถึงมิตรภาพครั้งแรกของชาวสยามและชาวรัสเซีย ถูกถ่ายทอดไว้ในประสบการณ์ตรง ระหว่างการเสด็จเยือนทวีปเอเชียอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) ของ มกุฎราชกุมารนิโคลาส หรือตามภาษารัสเซียเรียก ซาเรวิตซ์ (Czarevitch)
คำวิเคราะห์ของผู้ประพันธ์ อันเป็นข้อมูลเชิงลึกของนักการเมืองรัสเซียที่เราไม่อาจพบในข้อเขียนโดยนักเดินทางทั่วไป ล้วนเป็นรายละเอียดที่มีค่ายิ่งต่อสถานการณ์ของโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์ของสยามประเทศที่ถูกเฝ้ามอง เปรียบเทียบ และวิเคราะห์วิจารณ์โดยเปิดเผย และด้วยความยุติธรรมในสมัยที่คนไทยยังไม่นิยมบันทึกเรื่องราวของตน…”