หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552

อยุธยาได้รับเลือกจากรัฐบาลให้เป็น Creative City แล้วจะมีที่อื่นๆอีกแต่ละภาค รวมทั้งกรุงเทพฯ

Creative City หมายถึงเมืองที่มีทรัพยากรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเศรษฐกิจการค้าสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ให้มุ่งสู่ Creative Thailand หมายถึงประเทศไทยมั่งคั่งอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้(Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ โดยไทยแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะสื่อ และงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน(คอลัมน์สรรสาระในไทยโพสต์ ฉบับวันพุธที่ 16 กันยายน 2552  หน้า 4)

สาระสำคัญอย่างหนึ่งที่ยกให้อยุธยาเป็น Creative City คือมีจุดขายด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ฉะนั้นต้องสร้างให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ควรมีพัฒนาการขึ้นจากรากฐานแข็งแรงและกว้างขวาง เพื่อให้ทันสมัยอย่างมีพัฒนาการ (ต่างจาก“ทันสมัย แต่ไม่พัฒนา” อย่างที่เห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้ ล้วนเลอะเทอะสะเปะสะปะและหยาบกระด้าง)

ความคิดสร้างสรรค์ทันสมัยอย่างมีพัฒนาการได้จากหลายช่องทาง แต่ช่องทางสำคัญมากคือ “ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม” เพื่อรู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตจริงที่ถูกควบคุมและครอบงำด้วยเศรษฐกิจการเมืองของชนชั้นสูงในกรุงศรีอยุธยา

สิ่งเหล่านี้มีในวรรณคดี, นิทานตำนาน, รวมถึงคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ (เอกสารจากหอหลวง) แต่รัฐบาลยังไม่ได้จัดแสดงให้เห็น ไม่ว่าในพิพิธภัณฑ์ฯ หรือในภูมิสถานเกาะเมืองอยุธยา

ต้องเร่งจัดการสร้างสรรค์อยุธยาให้ทันสมัยอย่างมีพัฒนาการ ด้วยประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมในแนวทาง Creative City กรุงศรีอยุธยา Creative Thailand