Download PDF

Culture เพื่อ Creative Thailand

ไม่งมงาย, ตายตัว, หยุดนิ่ง

 ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552

Creative economy ที่กำลังพูดกันสนั่นไปตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆขณะนี้สรุปสอดคล้องกันว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับ“วัฒนธรรม”

แต่คำว่าวัฒนธรรมมีปัญหามาก เพราะไม่ใช่คำพื้นฐานดั้งเดิมของสังคมไทย หากเป็นคำบาลีสันสกฤตเพิ่งผูกขึ้นใหม่เพื่อแปลคำฝรั่งว่า culture เมื่อไม่ถึง 100 ปีมานี้เอง

เมื่อแปล culture ว่าวัฒนธรรมแล้ว ยังดัดแปลงความหมายเสียใหม่ด้วย กล่าวคือให้มีลักษณะหยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, ตายตัว ว่าเป็นการกระทำในสิ่งที่ดีงาม, เจริญเติบโต, ฯลฯ เช่น โขน, ละคร, ดนตรีไทย, ไหว้, กราบ, รวมทั้งแต่งชุดไทยราชสำนัก เป็นต้น

แม้มีครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ราชบัณฑิตหลายท่าน พยายามอธิบายความหมายวัฒนธรรมที่ถูกต้องตามคำเดิมของ culture ว่าหมายถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ ที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่นพอพูดคำว่าวัฒนธรรมจบลง วัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ไม่เหมือนเดิมแล้ว

แต่คนชั้นนำมีอำนาจทางการศึกษาและวัฒนธรรมไม่ยอมทำความเข้าใจความหมายแท้จริง เลยทำให้วัฒนธรรมแห่งชาติของไทยหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว แล้วมีขอบเขตจำกัดอยู่แค่แบบแผนของราชสำนักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมวิถีชีวิตกินขี้ปี้นอนทั่วสยามประเทศ

ศัตรูคู่อาฆาตฉกาจฉกรรจ์ของ Creative economy คือวัฒนธรรม “ทางการ”ที่งมงาย, ตายตัว, หยุดนิ่ง นี่เอง

ฉะนั้น สมควรพิจารณายกเลิกไม่เอาคำว่าวัฒนธรรมมาใช้งาน แต่ทับศัพท์คำฝรั่งว่า culture เช่นเดียวกับเลิกใช้คำพิพิธภัณฑ์ แต่ใช้ museum ด้วยเหตุผลทำนองเดียวกัน

วัฒนธรรมเถรวาทไทยให้ท่องจำตามครูอย่างหัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, ตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด, เชื่อผู้นำ ชาติพ้นภัย, ฯลฯ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อ Creative economy และ Creative Thailand

ต้องเปลี่ยนวิถีให้มี culture เสมอภาค แล้วคิดแหกคอก นอกครู นอกกรอบ จนขบถทางความคิด แต่มีกฎ กติกา มารยาท ไม่เบียดเบียนคนอื่น หรือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ดนตรีไทยเป็นกรณีตัวอย่างของการเรียนการสอนในแบบแผนวัฒนธรรม เถรวาทไทย ที่ทำตามๆกันไปอย่างมีระเบียบตามลำดับเคร่งครัดตายตัว หรือมี melody ไม่มี harmony

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ใช้ culture แหกคอก นอกกรอบ นอกครู แล้ว creative เพลงดนตรีไทยจนเป็นที่ยอมรับยกย่องอย่างสูงว่า“มหาคีตกวีสยาม”ดังเป็นที่รู้กันดีนักหนานานแล้วสืบจนปัจจุบัน

แต่ช่วงเวลาขณะ creative เมื่อมีชีวิตอยู่นั้น ทั้งสมเด็จครูและท่านครูต่างได้รับคำต่อว่าด่าทอเสียๆหายๆมากมายเกินคณานับ แต่ไม่ได้ทำให้งาน creative หยุดชะงักหรือล้มเลิก สังคมไทยจึงมีเพลงดนตรีวิเศษๆให้เสพอยู่ทุกวันนี้

210852

เพลงดนตรีฯ ของ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ เล่มนี้ มีคำอธิบายหลายเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ culture ให้เกิด creative