Download PDF

Creative Economy ไม่ก้าวหน้า

Creative Thailand ก็ล้าหลัง

ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  มอบหมายให้ Sasin Institute Global Affairs (SIGA) ดำเนินการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม-สังคมไทย

แล้วจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน

ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทุกระดับให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมดุลยั่งยืน

ก่อนจะหารือกันเรื่องอื่นต่อไป ผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเบื้องต้น ว่าสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งของอุษาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของโลก ฉะนั้นเมื่อสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคมวัฒนธรรม จะมากหรือน้อยก็ย่อมส่งผลกระทบถึงสังคมไทยทั้งนั้น

ราว 2,500 ปีมาแล้ว อเล็กซานแดอร์จากวัฒนธรรมกรีก-โรมัน ขยายเส้นทางการค้าสู่ชมพูทวีป(อินเดีย) และอโศกขยายเส้นทางการค้าสู่สุวรรณภูมิ(อุษาคเนย์) ก็ส่งผลให้บริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน ตั้งแต่บ้านดอนตาเพชร(กาญจนบุรี)ถึงบ้านจรเข้สามพัน(สุพรรณบุรี) เกิดความเคลื่อนไหว ได้รับผลกระทบใหญ่หลวงจนต้องยอมรับวัฒนธรรมต่างถิ่นคือพุทธ-พราหมณ์ มาข่มวัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิมคือผี

ส่งผลให้การค้าข้ามภูมิภาคเติบโตกว้างขวาง บ้านเมืองต่างๆเติบโตขึ้นเป็นรัฐน้อยใหญ่แต่นั้นมา แล้วมีพัฒนาการเป็นสังคมไทยกับวัฒนธรรมไทยในประเทศไทยทุกวันนี้

นับแต่นั้น“การค้าโลก”ก็ขยายเส้นทางจากตะวันตก(อินเดีย-เปอร์เซีย) สู่ตะวันออก(จีน) พาดผ่านบริเวณคาบสมุทรที่เรียกสุวรรณภูมิ ครั้นภายหลังเรียก“สยามประเทศ”, “มาลัยประเทศ” ฯลฯ ปัจจุบันมีประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเป็นแกนกลาง

ฉะนั้น “คนไทย”, “ความเป็นไทย”, “วัฒนธรรมไทย” ย่อมประกอบขึ้นจากความหลากหลายทั้งทางชาติพันธุ์, สังคม, วัฒนธรรม จึงมีลักษณะเคลื่อนไหวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง และไม่เคยตายตัว ซึ่งไม่ต่างจากความเป็นอื่นของบริเวณอื่นๆที่อยู่ดินแดนสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์

มีตัวอย่างเล็กๆของสิ่งที่ยกย่องกันว่ามีความเป็นไทยแท้และเป็นวัฒนธรรมไทยแท้ๆ คือ เครื่องแต่งกายโขน, ละคร เช่น มงกุฎ, ชฎา, ผ้าผ่อนแพรพรรณต่างๆ แต่มีพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดียืนยันว่าล้วนมีรากจากวัฒนธรรมเปอร์เซีย(อิหร่าน) ไม่ได้ creative ขึ้นเองโดดๆในบริเวณนี้

ถ้าสังคมไทยยอมรับแล้วเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันตามพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี ผมยังมองไม่เห็นปัญหาว่าจะเผชิญความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ตรงข้ามคือจะเผชิญหน้าได้ดียิ่ง เพราะไม่ยึดติดความจริงกลวงๆที่ลวงและเท็จ

ที่พากันวิตกวิจารณ์ต่างๆนานา เพราะไม่เข้าใจ แล้วไม่ยอมรับความจริงของประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างหาก

Creative Economy รวมถึง Management of Cultural Heritage and Cultural Products ก็ไม่มีปัญหาถ้าเข้าใจความเป็นมาของคนไทย, ความเป็นไทย, วัฒนธรรมไทย ที่ยกมาข้างต้น

ที่มีปัญหา เพราะชนชั้นนำกึ่งดิบกึ่งดีทำเป็นทันสมัย แต่ไร้สมอง

ทางแก้ไขก็คือต้องให้เข้าใจพื้นฐานทัดเทียมและตรงกัน ด้วยการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะให้กว้างขวางและอย่างหนักที่สุด เพราะที่ผ่านมาสังคมไทยล้าหลังทางความรู้อย่างนี้จนตามบ้านเมืองอื่นๆไม่ทัน ทำให้ Creative Economy ไม่ก้าวหน้า จึงล้าหลังทาง Creative Thailand

คนไทย, ความเป็นไทย, และวัฒนธรรมไทย ไม่เคยมีอะไรแท้ๆบริสุทธิ์ๆ เพราะมีขึ้นจากการประสมประสานทางชาติพันธุ์, สังคม, วัฒนธรรม อันหลากหลาย เช่น ระบำยุคทวารวดี

140852

ในภาพนี้ นักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากรแสดงระบำทวารวดี โดยใช้ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นจากการค้นพบทางประวัติศาสตร์ในยุคทวารวดี เนื่องในโอกาสเปิดงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการพิเศษ “ศิลปะทวารวดี ต้นกำเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย” ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ส.ค.-9 ต.ค. นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยภายในงานจะมีการนำโบราณวัตถุจำนวน 167 ชิ้นมาจัดแสดง (ภาพและข่าวจาก ASTV ผู้จัดการ ฉบับวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 หน้า 10)