กูเป็นนิสิตนักศึกษา (2512)

Files: 1 2 3 4 5 6 7 cover backd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);