Download PDF

อู่ทอง

รัฐแรกในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ฉบับประจำวันฟฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552

เพื่อ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” ตามโครงการเครือมติชนอาสา ประธานฯ ขรรค์ชัย บุนปาน จึงอุดหนุนให้อาจารย์ สุรพล นาถะพินธุ กับอาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ (แห่งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) ออกตระเวนสำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานโบราณคดี ตามเส้นทางคมนาคมดึกดำบรรพ์จากแม่กลอง(กาญจนบุรี) ถึงท่าจีน(สุพรรณบุรี) ผ่านเมืองอู่ทอง ที่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้วางแนวทางพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แล้วแบ่งปันความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณะ

แม่กลองกับท่าจีน เป็นเส้นทางเปิดสู่ทะเลสมุทร ทั้งอ่าวไทย(ทะเลจีน) และอ่าวเมาะตะมะ(ทะเลอันดามัน) ผลักดันให้บริเวณเมืองอู่ทองเติบโตเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างตะวันตก(อินเดีย-เปอร์เซีย) กับตะวันออก(จีน) แล้วได้นามชื่อว่า “สุวรรณภูมิ” ราว 2,500 ปีมาแล้ว

เส้นทางเชื่อมแม่กลอง-ท่าจีน (มีรายละเอียดต่างๆอยู่ในพื้นที่สุวรรณภูมิสังคมวัฒนธรรม ฉบับวันนี้แล้ว)เป็นปัจจัยสำคัญให้มีการค้าข้ามคาบสมุทรจนผลักดันให้เกิดชุมชน, บ้านเมือง, รัฐอู่ทองขึ้น จนกระทั่งเริ่มรับพุทธ-พราหมณ์จากอินเดีย ราวหลัง พ.ศ. 500 ก็โดยเส้นทางดึกดำบรรพ์นี้เอง

อู่ทองไม่ใช่เมืองโบราณทั่วๆไป แต่เป็นเมืองใหญ่ แล้วมีเครือข่ายระดับรัฐ ถือเป็นรัฐแรกสุดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางก็ได้ นอกจากนั้นยังเป็นรัฐแรกสุดในดินแดนสยามที่ยกย่องพุทธศาสนาแล้วสืบเนื่องยาวนานมาเป็นเถรวาทในปัจจุบัน

ฉะนั้น ควรลงมือทำนุบำรุงคูน้ำคันดินกำแพงเมืองอู่ทองที่เหลืออยู่ไว้เป็นพยานหลักฐานประวัติศาสตร์ยุคสุวรรณภูมิ อันเป็นจุดเริ่มต้นสยามประเทศและประเทศไทย

ลำน้ำเชื่อมแม่กลอง-ท่าจีน ตั้งแต่ลำน้ำทวน, จรเข้สามพัน, สองพี่น้อง จนถึงท่าว้า-ท่าคอย หากดูแลแก้ไขพัฒนาให้สะอาดสะอ้าน จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญมากๆทั้งในแง่แหล่งอาหารการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

 

 

เพลง อู่ทอง

ทำนอง มอญดูดาว

๏ เสาหิน อโศก โศลกสลัก เชิดชู ธรรมจักร สลักหิน

สัญลักษณ์ ธรรมา- โศกบุรินทร์ สุวรรณภูมิ แผ่นดิน สยามรัฐ

๏ สุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง คืออู่ทอง ของสุพรรณ- บุรี มีจังหวัด

เก่าแก่ ตั้งแต่ดึก- ดำบรรพ์ชัด หลักฐานมัด สี่พัน ห้าพันปี

๏ กึ่งกลาง ทางการ- ค้าโลก ตะวันตก ตะวันออก อยู่ที่นี่

ที่อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี มีพ่อค้า มาไป ไม่ว่างเว้น

๏ พ่อค้า พาสงฆ์ อโศกพุทธ มาประดิษ- ฐานสุด ศรัทธาเห็น

เริ่มอู่ทอง ถิ่นปฐม ก็ร่มเย็น เป็นสุวรรณ- ภูมิอยู่ เมืองอู่ทอง

 

เพลง สุวรรณภูมิ

ทำนอง โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง

1 สุวรรณ – ภูมิ แปลว่า แผ่นดินทอง

– เดิม – เรียก แหลมทอง – ถ้วน

– ทอง – แดง ทองคำ – ล้วน

สมบูรณ์ – พืช สัตว์มวล สารพัน

2 สุวรรณ – ภูมิ เพียง – สะพานทอง

– เชื่อม – โลก ทั้งสอง สมุทรขวัญ

– ทะเล – จีน เชื่อม อันดามัน

โลก – ตะวัน ออกตก ยกมา

3 สุวรรณ – ภูมิ สะพาน แหลมทอง

– ชาติ – พันธุ์ ทั้งผอง ศาสนา

ผสม กลมกลืน เนิ่นนาน กาลเวลา

เป็นสยาม เปลี่ยนมา คนไทย ประเทศไทย

 

เพลง แม่กลอง-ท่าจีน

ทำนอง กระทงน้อย

๏ เจ้าเอย น้ำไหล ไหลเป็น แม่กลอง

โยงอัน- ดามันท่อง ทะเล อ่าวไทย

ชื่อกลอง ได้จากคลอง ขึ้นล่อง ทางทั่วไป

คำมอญ เมืองไทย กลายเป็น แม่กลองเอย

๏ เจ้าเอย น้ำไหล ไหลเป็น ท่าจีน

เจ้าสัว ทรัพย์สิน เมืองจีนมา ค้าสำเภา

ทอดสมอ ปากน้ำ ขนถ่าย สิ่งของเขา

คนก็เรียก ชื่อเอา แม่น้ำ ท่าจีนเอย

๏ แม่กลอง ท่าจีน สองน้ำ แม่น้ำ

โยงคน ด้นดำ- เนินมา หากัน

ทะเล อ่าวไทย ไปทะเล อันดามัน

นี่คือ สุวรรณ- ภูมิ อู่ทองเอย