Download PDF

กรุงศรีอยุธยา

มาจากลพบุรี-สุพรรณบุรี

ฉบับประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 

“อยุธยา                  นามเต็มว่ากรุงเทพ 

ทวารวดี                 ศรีอยุธยา”

เนื้อร้องเพลงอยุธยา เริ่มด้วยนามเต็มว่า “กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา” แล้วตามด้วยเนื้อร้องคำอธิบายว่า อยุธยา—

“สืบทวา                 รวดี มีมา

สืบละโว้อโยธยา      ศรีรามเทพนคร”

หมายความว่าอยุธยาสืบจากรัฐทวารวดี(มีศูนย์กลางอยู่ลพบุรี) ที่ต่อมาคือรัฐละโว้ เพราะย้ายศูนย์กลางมาอยู่บริเวณ“อโยธยาศรีรามเทพนคร”ตรงที่เป็นกรุงศรีอยุธยาสมัยหลัง ปัจจุบันเรียกพระนครศรีอยุธยา

เนื้อร้องเพลงอยุธยาท่อนสอง เริ่มว่า

“แห่งแรก               อาณาจักรสยาม

เริ่มนามคนไทย       ที่นี่ก่อน”

หมายความว่ากรุงศรีอยุธยาได้ชื่อว่า“ราชอาณาจักรสยาม”เป็นแห่งแรก ผู้คนในกรุงศรีอยุธยาบางพวกเริ่มเรียกตัวเองว่า“คนไทย”เป็นครั้งแรก

เหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ได้ชื่อว่าราชอาณาจักรสยาม ก็คือ“ชาวสยาม”จากรัฐสุพรรณภูมิ(ที่สืบจากสุวรรณภูมิ) มีศูนย์กลางอยู่สุพรรณบุรี มายึดครองกรุงศรีอยุธยา ราว พ.ศ. 1950 นับแต่นั้นก็มีชาวสยามเคลื่อนย้ายมาตั้งหลักแหล่งอยู่กรุงศรีอยุธยาขนานใหญ่ โดยอยู่ร่วมกับชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่มาก่อน เช่น มอญ- เขมร, ชวา-มลายู, ฯลฯ

ชาวสยามคือคนหลายเผ่าพันธุ์ หรือ“ร้อยพ่อพันแม่” แต่ใช้ภาษาตระกูลไทย-ลาวในการสื่อสารการค้า ดังมีเนื้อร้องตอนท้ายว่า

“เครือญาติชาตพันธุ์ ประชากร

ผสมเผ่าพระนคร              กรุงศรีอยุธยา”

ในที่สุดก็เรียกตัวเองว่า“คนไทย” แล้วมี“อักษรไทย”ขึ้นใช้

สรุปแล้ว กรุงศรีอยุธยาคือเบ้าหลอมของความเป็นสุวรรณภูมิ(ทางตะวันตกลุ่มน้ำเจ้าพระยา) กับความเป็นทวารวดี(ทางตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยา)  เข้าด้วยกัน กลายเป็นราชอาณาจักรสยามของคนพูดตระกูลภาษาไทย-ลาว สืบเป็นประเทศไทยทุกวันนี้

รัฐบาลไทยต้องสงวนรักษากรุงศรีอยุธยา“มรดกโลก”ไว้เป็นพยานหลักฐานพัฒนาการทางเศรษฐกิจ, การเมือง, สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

พร้อมกันนี้ก็ต้องขยายขอบเขตเครือข่ายออกไปถึงลพบุรีและสุพรรณบุรีให้ร่วมเป็น“มรดกโลก”ด้วย เช่นเดียวกับสุโขทัย, ศรีสัชนาลัย, กำแพงเพชร

แต่มีปัญหาจะรักษาความเป็น“มรดกโลก”ไว้ได้รอดไหม? เพราะไม่เอาใจใส่แบ่งปันเผยแพร่ความรู้ให้คนทั่วไปรู้เรื่องราวเหล่านี้เลย

อนุรักษ์ต้องทำพร้อมกับแบ่งปันเผยแพร่ความรู้ ถ้าไม่ทุ่มเทแบ่งปันความรู้เสียแล้ว อนุรักษ์ไม่สำเร็จหรอก นอกจากหลอกตัวเองไปวันหนึ่งๆ ขณะเดียวกัน ก็หลอกชาวบ้านที่ทำมาหากินขายของที่ระลึกให้นักท่องที่ยว พอนานเข้าความแตกจนมีปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

map cover11-08-52new

หนังสือเล่มนี้มีอธิบายรายละเอียดพร้อมหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีเกี่ยวกับความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยาถึงสยามประเทศไทย