หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552

Help rescuing Siam and Thonburi เป็นข้อความส่งมาจากอาจารย์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ พร้อมกับจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี มีข้อเสนอต่างๆ ดังต่อไปนี้

“สืบเนื่องจากการที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมีดำริที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ และเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนั้น กระผมใคร่ขอเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติม 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ

(1.) ขอให้แก้คำในภาษาไทยที่ใช้ว่ารัฐธรรมนูญ“แห่งราชอาณาจักรไทย” เป็นรัฐธรรมนูญ“แห่งราชอาณาจักรสยาม” หรือรัฐธรรมนูญ“แห่งสยาม” และในภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนจาก The Kingdom of Thailand เป็น The Kingdom of Siam หรือ of Siam ทั้งนี้ เพื่อความ“รักสามัคคี” “สมานฉันท์” และ“ปรองดอง” และให้ประเทศของเรา ซึ่งมีประชากรกว่า 60 ล้านคนนั้นเป็นที่“รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ไท/ไต ยวน ลาว ลื้อ มลายู มอญ ขะแมร์ กูย แต้จิ๋ว กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำ แคะ จาม ชวา ซาไก มอแกน ทมิฬ ปาทาน เปอร์เซีย อาหรับ ฮ่อ พวน ไทยใหญ่ ผู้ไท ขึน เวียด ยอง ลัวะ/ละว้า ม้ง เย้า กะเหรี่ยง ปะหล่อง มูเซอร์ อะข่า กำหมุ มลาบรี ชอง ญากูร์ บรู โอรังลาอุด ฝรั่ง(ชาติต่างๆ) แขก(ชาติต่างๆ) ลูกครึ่ง ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ” กว่า 50 ชนชาติและภาษา

(2.) ขอให้แก้ไขให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีแต่เพียงสภาเดียว คือสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ยกเลิก ส.ว. หรือวุฒิสมาชิก

(3.) ขอให้ดำเนินการออกกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตย โดยคืนสถานะเดิมอันเป็นตัวของตัวเองและศักดิ์ศรีของ“จังหวัดธนบุรี”ที่ถูกยุบรวมและทำลายลงด้วยประกาศและอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนับเมื่อปีพุทธศักราช 2514/15

ลงนาม นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง-ข้าราชการบำนาญ”

ต่อไปนี้เป็นความเห็นของผมเอง

ข้อ 1 กับข้อ 2 ยกให้ท่านผู้อื่นพิจารณาไปตามสะดวก เพราะเป็นประเด็นต่อเนื่องมายาวนานมากแล้ว

ส่วนข้อ 3 จังหวัดธนบุรีมีกำเนิดจากเมืองธนบุรีและกรุงธนบุรีตามลำดับ ที่พบหลักฐานว่าเริ่มพัฒนาการเป็นชุมชนชาวสวนริมแม่น้ำบนดินดอน อันเกิดจากการตกตะกอนทับถมของโคลนตมจากแม่น้ำลำคลอง ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2000 มากกว่า 500 ปีมาแล้ว ตอนนั้นเป็นยุคต้นกรุงศรีอยุธยา

กรุงเทพฯ มีกำเนิดจากรุงธนบุรี ต่อมาจึงยกย่องเมืองธนบุรีแต่เดิมให้เป็นจังหวัดธนบุรีถูกต้องตามทำนองคลองธรรมของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมและการเมือง

แต่แล้วรัฐบาลเผด็จการสมัยต่อมามีสันดานหยาบช้าอย่างมิลักขะ พากันใช้อำนาจกระทืบประวัติศาสตร์โบราณคดี ลบนามจังหวัดธนบุรีออกไปราวกับไร้รากเหง้า

เคยมีผู้เรียกร้องให้ส่งคืนจังหวัดธนบุรีให้ประวัติศาสตร์โบราณคดีของประชาชน แต่รัฐบาลผ่านมาพากันหูทวนลม แม้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร(กทม.) ชุดที่แล้วของพรรคประชาธิปัตย์ก็ท่าดีทีเหลว เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ได้แต่รำป้อไปป้อมาพากันเข้ารกเข้าพงหลงในผลประโยชน์ทับซ้อน เลยไม่รู้ทั้งประวัติศาสตร์กรุงเทพฯและประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี

อาจารย์ชาญวิทย์รู้เล่ห์กลของ กทม. เลยปฏิเสธคำเชิญให้เป็นประธานฯ“กรุงเทพฯศึกษา” ตั้งแต่แรก ที่ขณะนี้ไม่เหลือซากแล้ว คนบางคนก็รับบาปเคราะห์ไปแล้ว

กรณีจังหวัดธนบุรี อาจารย์ชาญวิทย์รู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นยังไง?

 

6-05-52

 

(รูปและคำอธิบายจากหนังสือ กรุงเทพฯ มาจากไหน? ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 ยังมีเหลืออีกมากให้สั่งซื้อได้ที่บริษัทงานดี)