หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552

การอ่านกับการท่องเที่ยวต่างเป็นวาระแห่งชาติ เราควรสร้างบรรยากาศการอ่านทางเลือก กับการท่องเที่ยวทางเลือกเข้าด้วยกัน เพราะทั้งการอ่านและการท่องเที่ยวเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยไปตลอดชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียน

ห้องเรียนของการศึกษาตามอัธยาศัย คือภูมิประเทศทั้งมวลที่ล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมกันไปเป็นธรรมชาติอย่างธรรมดาๆ

มีกรณีตัวอย่างสำคัญมาก คือความรู้เรื่องพุทธ-พราหมณ์ สมัยพระเจ้าอโศกแรกประดิษฐานในประเทศไทยและอุษาคเนย์ กับความหมายของคำว่าสุวรรณภูมิ ที่ปัจจุบันเป็นชื่อสนามบินนานาชาติของประเทศไทย

ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเมืองโบราณมาก ชื่อเมื่องอู่ทอง มีพยานหลักฐานมากมายก่ายกองว่ามีอายุอยู่ในยุคสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ราว พ.ศ.             1-1000 แล้วยังมีพยานหลักฐานแวดล้อมแสดงว่าเมืองอู่ทองเป็นสถานที่แห่งแรกที่พระเจ้าอโศกส่งพระสงฆ์มาเผยแผ่พุทธศาสนาในอุษาคเนย์ ไม่ใช่ที่เมืองนครปฐม เพราะเป็นบ้านเมืองยุคหลังเมืองอู่ทอง

เมืองอู่ทอง เป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดินรูปวงกลมรีไม่สม่ำเสมอ อยู่กลางตัวอำเภออู่ทอง แต่ถูกบุกรุกทำลายเกือบทั้งหมด จึงยังเหลือซากไม่มากอยู่บริเวณหลังตัวอำเภอและหลังสถานีตำรวจ

ผมเคยเขียนวิงวอนร้องขอต่อเนื่องมานานหลายปีดีดักให้บูรณะคูน้ำและคันดินเมืองอู่ทองที่เหลือให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างรื่นรมย์เรื่องดินแดนสุวรรณภูมิที่การศึกษาของบรรดานักปราชญ์ของประเทศในอุษาคเนย์ยังไม่ลงรอยกัน

แต่รัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯไม่แยแสอะไรเลย มักเอาใจใส่ให้มีโรงแรมม่านรูดกับอาบอบนวด(แปลว่าซ่องโสเภณีถูกต้องตามกฎหมาย)มากกว่า

จังหวัดสุพรรณบุรีมีเงินงบประมาณมหาศาล สร้างถนนหนทางได้กว้างขวางราวลานบินในสนามบิน แต่ไม่มีเท่าขี้เล็บจะแบ่งปันมาดูแลหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีสุวรรณภูมิที่เป็นแหล่งกำเนิดนาม สุพรรณภูมิ, สุพรรณบุรี จนมีพัฒนาการเป็นประเทศไทยทุกวันนี้

ทำราวกับเศรษฐีใหม่ไร้รากเหง้า เลยเอาแต่ทุ่มทุนสร้างสิ่งใหม่ๆ โดยไม่รักษามรดกทางวัฒนธรรมดึกดำบรรพ์ของตน

สุวรรณภูมิที่อู่ทองนี่แหละ เป็นต้นกระแสประวัติศาสตร์ไทยที่แท้จริง แล้วยังเป็นต้นทางประวัติศาสตร์อุษาคเนย์โดยรวมด้วย

การท่องเที่ยวสำนักงานสุพรรณบุรีมีแผนผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในอำเภออู่ทองและอำเภอสองพี่น้อง แต่ไม่ได้พูดถึงดินแดนสุวรรณภูมิ ของอู่ทอง-สองพี่น้อง (มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2552 หน้า 9) จึงขอบอกให้รู้ไว้ด้วยว่า ลำน้ำจรเข้สามพัน เป็นลำน้ำสำคัญเชื่อมแม่น้ำแม่กลองที่อำเภอท่ามะกา (กาญจนบุรี) ไหลผ่านอำเภอดอนตาเพชร(กาญจนบุรี) ไปรวมเป็นแม่น้ำจรเข้สามพัน ไหลผ่านอำเภออู่ทองกับอำเภอสองพี่น้อง ลงแม่น้ำท่าจีน เขตจังหวัดสุพรรณบุรี

เส้นทางลำน้ำที่บอกมานี่แหละ พระสงฆ์ของพระเจ้าอโศกอาศัยล่องเรือเชิญพุทธศาสนามาประดิษฐานเป็นครั้งแรกในสุวรรณภูมิที่เมืองอู่ทองราวหลัง พ.ศ. 500 หลักฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯ อู่ทองนั่นแหละ แต่ไม่พากันไปศึกษาต่างหาก

รัฐบาลควรจัดงบประมาณอุดหนุนสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ให้พานักเรียนนิสิตนักศึกษา ยืดอกพกหนังสือไปทัศนศึกษานอกสถานที่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอันดับแรก อาจถือเป็นกิจกรรม บังคับของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้

นี่คือการอ่าน-การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ แล้วมีประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างจริงแท้แน่นอน

4mitr24-04-52

ยืดอกพกหนังสือสี่มิตรน้ำหมึกไปอ่านขณะเดินทางท่องเที่ยวในวาระแห่งชาติ