หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552

คนเราเกิดมามีศีล “ไม่เห็นแก่ตัว” ข้อเดียวก็พอแล้ว ไม่ต้องมีมากถึง 5 ข้อ,  8 ข้อ, 227 ข้อก็ได้

“น้ำพริกถ้วยเดียว แก้ปัญหาได้หมดทั้งโลก” เป็นชื่อบนปกเอกสารเล่มเล็กๆ ชุดธรรมะใกล้มือ ของ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที่ท่านพุทธทาสเทศนาว่าน้ำพริกถ้วยเดียว ก็คือ “ความไม่เห็นแก่ตัว” แล้วย้ำว่ามนุษย์สมัยวิทยาศาสตร์นี้ ถือศีลเพียงข้อเดียวก็พอ คือ “ความไม่เห็นแก่ตัว”

“คิดดูเถิดเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้ว จะมีศีลหมดทั้งสิ้นได้โดยอัตโนมัติ, ไม่มีปัญหาทางศีลธรรมแต่ประการใด. เศรษฐกิจการเมือง การปกครอง ก็พลอยหมดปัญหาไปด้วย.”

การศึกษาช่วยให้ไม่เห็นแก่ตัวได้ แต่ต้องเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ ท่านพุทธทาสอธิบายว่า
“เราจะต้องมีการศึกษาที่สมบูรณ์ คือให้ฉลาดแล้วมีการควบคุมความฉลาด ให้อยู่ในร่องรอยของศีลธรรม. ทั้งนี้เพื่อควบคุมความฉลาด ไม่ให้เดินไปทางความเห็นแก่ตัว.

ในปัจจุบันนี้เราให้การศึกษาที่แสนจะฉลาด ทำอะไรได้อย่างกะปาฏิหาริย์ จนไปโลกพระจันทร์ได้เหมือนไปเที่ยวหลังบ้าน แต่ไม่มีการศึกษาที่ควบคุมความฉลาดเลย.”

ท่านพุทธทาสเคยเทศน์เรื่องการศึกษาเหมือนหมาหางด้วน เพราะขาดความเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรม แต่แล้วถูกต่อว่าจากพวกอาณานิคมทางปัญญา ท่านพุทธทาสเลยบอกว่า
“ข้าพเจ้าถูกด่ามากมาย ที่เรียกการศึกษาชนิดนี้ว่า การศึกษาสุนัขหางด้วน หรือพระเจดีย์ยอดด้วน.

แต่จะทำอย่างไรได้ เมื่อความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ ก็พูดไปตามตรง. เราอย่าขยายการศึกษาเช่นนั้นออกไปอีกเลย หากแต่ต้องปรับปรุงการศึกษา.”

เรื่องเห็นแก่ตัวนี้สำคัญมาก จะเกี่ยวข้องกับจิตอาสา หรือจิตสาธารณะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ถ้าเห็นแก่ตัวก็ไม่แบ่งปันคนอื่น แล้วมักถือเอาของสาธารณะเป็นของตนแต่ผู้เดียว

ห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์, ฯลฯ เป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อย่างนี้ต้องไม่เห็นแก่ตัว แล้วทำเพื่อคนอื่น กรมศิลปากรและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ต้องยกย่องแล้วตอกย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดกับพิพิธภัณฑ์ประพฤติตนให้มีจิตอาสา แล้วท่องคาถาที่ต้องถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าไม่เห็นแก่ตัว และเพื่อคนอื่น ด้วยวิธีแบ่งปันเผยแพร่วิชาความรู้สู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ต้องมีจิตอาสา โดยไม่เห็นแก่ตัว แล้วทำเพื่อคนอื่นให้มากกว่าปกติ เพราะนี่คือการ “สร้างคน” อย่างมีคุณภาพที่เท่ากับสร้างคุณภาพให้ประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด สมตามเจตนารมณ์ “การอ่านเป็นวาระของชาติ”

ถ้า กศน. แก้ไขตรงนี้ไม่ได้ ก็ไม่มีใครอยากร่วมมือกับห้องสมุดฯ ทำให้คนท้องถิ่นเสียโอกาส แล้ว กศน. ก็บาป

17mar09

คนเราเกิดมาถือศีล “ไม่เห็นแก่ตัว” ข้อเดียวก็พอแล้ว