ข่าวสด-วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 

พื้นที่ประวัติศาสตร์

เชิงภูพนมรุ้ง ถูกอสูรรุกราน

 

ครั้งหนึ่งพระนารายณ์อวตารเป็นพรามหณ์เตี้ย ชื่อ“วามนะ” ไปปราบอสูรตนหนึ่งที่มีฤทธิ์เดชมาก เรียกอวตารปางนี้ว่า วามนาวตาร

มีเอกสารของกลุ่มวามนาวตารจากบุรีรัมย์เขียนเล่ามาอย่างนี้

“โครงการปรับปรุงหนองบังราย บ้านหนองบัวราย หมู่ 7 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างศูนย์อบรมและสัมมนาเพื่อการศึกษาในด้านโบราณสถานปราสาทพนมรุ้งและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นโครงการที่กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร จับใส่มือองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากให้เป็นผู้เสนอโครงการ ผ่านความเห็นชอบของนายอำเภอประโคนชัย และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในวงเงินงบประมาณ 67 ล้านบาทเศษ

            โครงการดังกล่าวมีรายละเอียดตามหนังสือที่ บร 0018/10077 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2545 เป็นหนังสือจากจังหวัดบุรีรัมย์ถึงอธิบดีกรมศิลปากร เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในการดำเนินการตามโครงการ กรมศิลปากรได้มอบให้คณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ประชุมครั้งที่ 24/2545 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2545 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1.เนื่องจากบริเวณหนองบัวรายเป็นโบราณสถานประเภทอ่างเก็บน้ำโบราณที่มีประวัติความเป็นมาควบคู่ไปกับปราสาทหินพนมรุ้ง จึงไม่ควรมีสิ่งก่อสร้างในลักษณะเป็นที่พักนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยอาคารห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าพักได้ถึง 150-200 คน เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าว และกับตัวโบราณสถานโดยตรงด้วย แต่ถ้าหากจังหวัดบุรีรัมย์ต้องการดำเนินโครงการดังกล่าว ขอให้จังหวัดบุรีรัมย์ทำการศึกษาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ เศรษฐกิจและสังคมของโครงการก่อน เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับกรมศิลปากรพิจารณาต่อไป

2.ถ้าจังหวัดบุรีรัมย์มีความประสงค์จะดำเนินโครงการดังกล่าว และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่จากบริเวณเดิม(หนองบัวราย)ได้ กรมศิลปากรมีความเห็นว่าพื้นที่บนเขาพนมรุ้ง ซึ่งทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้เคยก่อสร้างร้านค้าไว้ (ฝั่งตรงข้ามกับลานจอดรถยนต์ที่มีถนนลงไปหนองบัวรายคั่นอยู่) และปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ซึ่งกรมศิลปากรมีแผนจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ฉะนั้น ถ้าทางจังหวัดบุรีรัมย์มีความประสงค์จะดำเนินการตามแผนของโครงการ กรมศิลปากรจะเป็นผู้พิจารณาออกแบบให้ต่อไป

กรมศิลปากรพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามมติคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน

แม้กรมศิลปากรจะพิจารณาไม่เห็นด้วยกับโครงการปรับปรุงหนองบัวรายไปแล้ว และแจ้งข้อพิจารณาไปยังคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว แต่โครงการดังกล่าวยังถูกผลักดันโดยนักการเมืองคนสำคัญที่เป็นเจ้าของโครงการ สถานการณ์ปัจจุบันทราบว่า ได้มีการของบประมาณส่วนนี้จากงบกลาง จำนวน 67 ล้านบาทเศษ และงบประมาณจะตกมาในปีงบประมาณ 2547

สำหรับหนองบัวรายเป็นโบราณสถานประเภทอ่างเก็บน้ำ ตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู เขาพนมรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุอันเป็นแกนกลางของจักรวาลมีมหาสมุทรล้อมรอบ ดังนั้นหนองบัวรายจึงเป็นสัญลักษณ์ของมหาสมุทรของจักรวาล และเป็นเครื่องหมายในระบบสัญญะที่ยืนยันความเป็นเขาพระสุเมรุของพนมรุ้ง อีกทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยโบราณ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับชุมชนได้ใช้อุปโภคบริโภคและชลประทาน ใกล้กับหนองบัวรายไปทางทิศใต้ประมาณ 80 เมตร เป็นสถานที่ตั้งของอโรคยศาลหรือศาสนสถานประจำโรงพยาบาล ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อายุประมาณ 800 กว่าปีมาแล้ว อโรคยศาลและ(บาราย)หนองบัวรายจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญยิ่งในการศึกษาเรื่องราวของชุมชนโบราณผู้ก่อตั้งปราสาทพนมรุ้ง

การพัฒนาใดๆ ในพื้นที่โบราณสถานแห่งนี้ จึงควรคำนึงถึงความเหมาะสม การก่อสร้างที่ขาดการพิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่คือการทำลายอย่างถาวร”

กลุ่มวามนาวตารที่เขียนบอกมานี้ ก็เหมือนพราหมณ์เตี้ย คือเป็นกลุ่มคนเล็กๆ ไร้ฤทธิ์เดช แต่พร้อมจะท้วงติงและต่อต้านการกระทำของเหล่าอสูรที่อาศัยอำนาจทางการเมืองริบเอาที่ดินที่มีซากโบราณสถานไปทำปู้ยี่ปู้ยำหยำเป

ขอให้ฝูงอสูรจงตรึกตรองให้รอบคอบว่าการกระทำอย่างนั้นมันสมควรหรือ? การพัฒนาท้องถิ่นใหก้าวหน้ายังมีช่องทางดีกว่านี้อีกมาก โดยไม่ต้องรุกรานรบกวนและทำลายคุณค่าของโบราณสถาน